Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

 

 Nagyné Diviki Emma, okl. építészmérnök Füzesgyarmat szülötte. Bp. / 2018 / http://divikie.hupont.hu/18/fuzesgyarmat-szulotte

 

Nagyné Diviki Emma, 1936-ban szökő évben, szökőnapon, Füzesgyarmaton születtem egy 4 gyermekes, kisbírtokos családban. Apámat és mindkét nagyapámat születésem évében elvesztettem, egyetlen bátyám a háborúban vesztette életét. A férfiak nélkül maradt család helyzete, különösen a háború után, mélypontra süllyedt. A jövő nem sok jóval kecsegtetett. Egyetlen út állt előttem: a tanulás. Kitűnő eredménnyel felvettek a gimnáziumba.

1950-1954-ig a  Szeghalmi Péter András Gimnáziumban /akkor Bólyai Farkas/ kitűnő eredménnyel, „KITŰNŐ TANULÓ” kitüntetéssel végeztem.* Egyetemre jelentkeztem. 

Útravalóm, a családi tragédiák árnyékában is boldog gyermekkorom, és a sötét történelmi időszakban is mindig    bizakodó, reményekben töretlen tanuló éveim voltak, valamint      egy selyem szalagra írt idézet volt, melyet gimnáziumi osztályfőnököm, Kurpé István /Pista bácsi/ tanár úr választott a ballagási szalagomra, nagy emberismerettel:                         

      "Hol erős az akarat, ott biztos a siker"

1954-ben Budapesti Műszaki Egyetemen Építészmérnök Kar-on eredményesen felvételiztem. Nem volt egyszerű lépést tartani a főváros nívós gimnáziumaiból, vagy technikumokból lényeges előképzettséggel érkezettekkel. Pl. rajzóra a gimnáziumban nem volt: a felvételin viszont három szabadkézi rajz feladatot is elkellett készíteni. Az  izgalmat mégis, az  ismeretlen város okozta, de főképpen az, hogy miből fogok élni. Özvegy édesanyám anyagilag nem tudott segíteni, a csekély szociális támogatásból és az ösztöndíjból fizettem a rajzeszközöket, ebédet, diákotthont és minden mást. Mind ezek ellenére az egyetemi évek életem kiemelkedően szép, érdekes évei voltak. '56-ban a BME diákjaként a történelem részese és szemlélője voltam. Kitartottam, és 1959-ben diplomát szereztem.

1959. Elérkezett a NAGYBETÜS ÉLET. Mint repeszgránát szóródott szét a közeg, melyben 5 évig éltünk. Egyeseknek – mint nekem - az esélyek halványan sem derengtek, másoknak tálcán kínálták. Minden anyagi, személyi és társadalmi támogatás nélkül indultam. Évek múlva sikerült egy kis budai lakást vennem - 24 évi törlesztéssel -, ahová édesanyám is felköltözött. Férjhez mentem, férjem gépészmérnök volt. Fiam gépészmérnöki és jogász diplomát szerzett.Van 3 szép és okos unokám. Így magán életem teljesnek mondható: sok örömmel és gonddal. Ezekről későbbi emlékirataimban bővebben írok.

Szakmai célom: Budapesten maradni, és tervezési munkát végezni. Ez lehetetlennek látszott Munkahelyet minden emberi és intézményi segítség nélkül kellett szereznem.       

Szakmai munkásságomat a teljesség igénye nélkül, mellékelten közlöm.* Tömören a következő:

1959-től 1 évi kötelező kivitelezési gyakorlatot megszereztem.

1960-78 között Budapest jelentős tervező irodáiban /KGMTI, IPARTERV, SZIKTI/ 2 évig tervező, 16 évig, irányító  tervezőként dolgoztam.

60-nál is több, kisebb-nagyobb, változatos funkciójú épületet terveztem. Bemutatására minimális lehetőségem van, mivel csekélyszámú fényképpel és néhány, asztalnagyságú tervvel rendelkezem. A felsorolást Ld. Szakmai önéletrajz. *

1978-86-ig /TTI/, Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti      Intézetben., majd

1986-91-ig az Építészettudományi Intézetben /ÉTI/ tudományos főmunkatársi, főmérnöki besorolásban, szerkezettervezés, építőanyag fejlesztés, koordinációs feladatokat végeztem.

1982-ben a Vállalati Gazdasági Munkaközösségnek /VGM/ vezető építésze voltam.

1986, Magyar Népköztársaság Miniszter Tan. kitüntetés.* Több esetben kaptam ”Vállalati Kiváló dolgozó” c.-et. * Két Megbízó küldött dicsérő levelet az igazgatómnak. *

1990-ben, munkaköri státuszon kívül, felkérésre az Építésügyi Minisztérium /ÉVM / Fejleszt. Főo. 1 CB, 1.1 Bizottság Műszaki titkári feladatát láttam el.

1878-tól a következő szakkönyveket írtam:               

Hivatali munkán belül, ÉVM:          8db Tipusterv gyűjtemény,*-------------------------------------                 1db Terv. segédlet,  ÉTK   

KÖSZIG megbízás:                          1db Alkalmazástech. kézikönyv*

Durisol Biobeton Ts. megb.:             1db. Alkalmazástech  kézikönyv*

Ezen kívül még néhány fejlesztési tanulmányt. 

Munkahelytől független, Gyártói felkérések:

Magánép. kiskönyvt.  ÉVM:             2 db. útmutató                    ÉTK

TCST, gyártói megrendelés              6 db. cserépfedés útmutató -------------------------------------------            1 db. építéstechnikai útmut.                                                                            Ld.:fotók, könyvek ! *                                                

A műszaki témájú könyveim főként tervezők és magánépítők használatára készültek.                     

Cikkek: „A HÁZ”, „Szakipar” c.-ű  folyóiratokban.

1969-ben vettek fel a magántervezői névjegyzékbe. *

1987-ben „Vezető tervező” besorolást kaptam.*

1992-ben nyugdíjba mentem. Családomban nagyon nehéz évek következtek. Férjem súlyosan megbetegedett. 1995-ben meghalt. Szakmai tevékenységem minimálisra csökkent. Fiam 1997-ben nősűlt, 1999-, 2000-,2003 év-ben megszülettek az unokáim.

2006-ban, "Láttam megszületni..."  címmel az '56-os forradalom 50. évfordulójára emlékiratot írtam, korabeli újságaim, jegyzeteim alapján.  http://divikie.hupont.hu/25/lattam-megszuletni-az-56os-forradalomegy-bmei               

 Kézirata a Terrorháza archívumában* van. Az emlékiratból részletek jelentek meg a BME „ Ének az esőben”* c.-ű kiadványában. A 60. évfordulóra írt cikkem,  "Az ősz '56-ban" *címmel, szerepel a Budapesti Műszaki Egyetem "Himnusz az éjszakában" emlék összeállításában.  *Emlékeim’56-ról. https://www.bme.hu/sites/default/files/csatolmanyok/Himnusz-az-ejszakaban_2016_0.pdf

Kire előbb, kire utóbb, rátör a vágy, hogy számot vessen  életével. Ezt tettem én is. Már jó néhány éve fel-fel bukkantaka múlt emlékei, s rádöbbentem, hogy a pillanatok végleg elszállnak, ha nem örökítem meg.

Nagyné Diviki Emma, a http://divikie.hupont.hu/ című honlapomat létrehoztam, melynek weblapjain emlékeimből, könyveimből, helytörténeti kutatásaimból részleteket közlök. *1pl. menű: 59 weblap, http://divikie.hupont.hu/

Mikor a 70. évemet betöltöttem, megírtam a saját visszaemlékezésemet:

- Visszaemlékezésem I. kötete 2008-ban jelent meg  kiadásban, "TÁVOLI HARANGSZÓ" /Az én fényes alagutam a XX.  századon át./ címmel.  A könyv életrajzi regény, a huszadik század történelmébe ágyazva. A könyv első kötete  a családomról, gyermekkoromról, tanulóéveimről: - - Szeghalmi Gimnáziumról http://divikie.hupont.hu/49,           - BME diákévekről, a legkedvesebb professzoraimról. https://www.facebook.com/permalink.php?id=188008347945356&story_fbid=132012510318679 - és a helyszínekről: szülőföldemről, Füzesgyarmatról, Sárréti településekről,  és az emberekről, akik között éltem, szól nagy szeretettel. Megelevenít   elfelejtett szokásokat, történeteket.  Sok részlet a  http://divikie.hupont.hu/ honlapon * A könyv 1 pd-át átadtam az Egyesületnek.           * Ld. Könyv!     http://adlibrum.hu/katalogus/DivikiEmma.html

- Visszaemlékezésem II. kötete kéziratát szintén megírtam,                         "NAGYBETŰS ÉLET" címmel.  Ebben magánéletem, munkáséveim, és nyugdíjas éveim foglalom össze. A könyvből    részleteket közlök: pl. – Beutaló Moszkvába, - Hivatalos romániai  kiküldetés, ezen túl sok történetet, a hivatali és a magánéletem szép és küzdelmes perceiről. *Ld. Részletek a http://divikie.hupont.hu/  honlapomon.

 Helytörténeti kutatásaimat 1974-ben kezdtem, Szabó Magda írónő „Régimódi történetek” című könyvének elolvasása után. akivel távoli őseim rokoni kapcsolatban álltak. Könyvéből olyan ismereteket kaptam, melyeket addig nem ismertem.

-  Családfa, s ezzel kapcsolatban szülőföldem  és környéke történetének megismerése nem volt új számomra. Olyan családban nőttem fel, ahol sokat foglalkoztunk az ősökkel. Nem ismertem nagyapámat, de emlékszem egy kézzel írott füzetre, melyet Ő írt, és Gyarmat múltjával volt kapcsolatos.  Diviki és Hati szülők őseit egyenes ágon Füzesgyarmat újratelepedéséig felkutattam, ezzel együtt, sok rokoni kapcsolatot. További felmenőket a Divék nemzetség 3. ág, 7-ik törzsében véltem megtalálni, a teljes bizonyítottság nélkül. A honlapomon a kutatás végeredményét közlöm. A  Divék nemzetség 7-ik ágának a családfáján, jelezve az apai, feltételezett őst. Sok-sok kutatás vezetett idáig, és még folytatása szükséges.* http://divikie.hupont.hu/29

2009-ben Füzesgyarmatról,  híres szülöttjeiről, Gyarmaton  tevékenykedő híres emberekről gyűjtöttem ismereteket  archívumokból, emlékezésekből:

2012-ben Buza Barna szobrász családjáról. A szobrász édesanyja Füzesgyarmati születésű, és édesapám unokatestvére. A szobrász  2 emlékművet is készített Füzesgyarmat számára.* http://divikie.hupont.hu/3/idbuzi-laszlobuza-csalad-

2009-ben Csizmadia Imre országos hírű népdalszerzőről és orgonistáról, aki Gyarmaton is volt énektanár és templomi orgonista. A Füzesgyarmaton végzett tevékenységéről megemlékeztem,*  http://divikie.hupont.hu/51/csizmadia-imre-nepdalszerzotavoli-harangszofuzesgyarmat-csizmadia-imre-

 Gacsári István ref. lelkész /akivel távoli őseim rokonságban voltak/, "A Füzes Gyarmati Helvétziai Hitvallású Szent Ekklézsiájának Krónikája" című kézzel írott helytörténeti írása megismerése során rengeteg, addig ismeretlen adat birtokába jutottam. S ezzel sok kutatási téma adódott.

- Megkerestem a halálozási időpontját az anyakönyvben, és közzétettem a Wikipédiában,  melyet addig sehol, senki nem közölt.*

- „Emlékezés Gacsári Istvánra" címmel megemlékezést írtam a Honismeret folyóirat 2011/4. számába, születésének 220-ik évfordulóján.  http://divikie.hupont.hu/26

Kutatásom eredményeként megtaláltam a Békésmegyei Régészeti és Művészettörténeti Társulat Évkönyve 1879-1881 évfolyamában három részben letöltött Krónika teljes szövegét.

- Javaslatott tettem teljes,  eredeti szövegű Krónika kiadására 2010-ben,  az 1974-ben megjelent "csonka" Krónika helyett. Levelezést és telefonbeszélgetést folytattam az Egyesülettel és az Önkormányzattal. Vállaltam a kézirat elkészítését, nyomdai előkészítés nélkül. Ez idő tájt induló kezdeményezések megtorpantak. A néhány év utáni újra kezdésről nem értesültem. 

-  2013-évben döntöttem, és az Ad Librum Kiadónál Pod Press kiadtam egy gyűjteményes művet, "175 éves a füzesgyarmati Gacsári  Krónika" címmel. Ez a kötetmagába foglalja Gacsári István: "A Füzes Gyarmati Helvétziai Hitvallású Szent Ekklézsiájának Krónikája" című munkája, eredeti tartalmát, és a Krónikával kapcsolatos kutatási anyagaimat. A könyv 1 pd-át átadtam az Egyesületnek. *Ld. Könyv! http://www.adlibrum.hu/cedula/?id=523

- Sárréti településekről gyűjtöttem ismereteket, részben a Krónikából, valamint különböző helytörténeti archívumból.  -Bucsa,*Biharnagybajom,*Körösladány,*Debrecen*helység ismereteit gyűjtöttem ki, hogy többen megismerjék a Krónikát.*Ld. a honlapomon!    

2017 évben: -  A füzesgyarmati református parókiák. * 1pd. http://divikie.hupont.hu/70/a-fuzesgyarmati-ref-parokiak-torteneteuzesgyarmati-ref-parokiak-tortenete

A REFORMÁCIÓ   500-ik emlékére.*

-  Reformáció útja Füzesgyarmatig /mely nagyrészt vonatkozik a Sárréti településekre is. Részlet:  http://divikie.hupont.hu/74/helytortenet  *1 pl

- Füzesgyarmati ref. harangok története. Részletek: http://divikie.hupont.hu/77/fuzesgyarmati-harangok-tortenete *1pl.  

- Cséfány története.                                  Részlet: http://divikie.hupont.hu/79/sarretcsefany leirasa    *1 pl.

A Facebook idővonalaira bejegyeztem számtalan füzesgyarmati, rokoni és ismerősi régi, 50-100 éves fotót, dokumentumot. * Albumot még nem állítottam össze.

 -  2016-ban írtam egy regényt: "Mint falevelek a szélben" cimmel, mely PDF és nyomtatott formában is megjelent. Nem szülőföldemhez kapcsolódó, de az általam megtapasztalt élet eseményeim alapszik. Részleteket:  http://divikie.hupont.hu/28/mint-falevelek-a-szelben  http://divikie.hupont.hu/30/ndiviki-emma-mint-falevelek-a-szelben                Megrendelés: http://e-konyvbolt.eu/cart-2/, http://e-konyvbolt.eu/termek/n-diviki-emma-mint-falevelek-a-szelben-nyomtatott/*Ld. Könyv! 1 pl-t átadok az egyesületnek. 

Továbbra is érdeklődéssel figyelem Füzesgyarmat és környezete eseményeit, amennyire lehetőségem engedi.                   

A * jelhez mellékletek tartoznak  egy bővitett ismertetésben, melyet a füzesgyarmati CSD Helytörténeti Egyesületnek ajánlottam.                                          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 88
Tegnapi: 116
Heti: 497
Havi: 1 906
Össz.: 100 784

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Füzesgyarmat szülötte,Szökőév,szökőnap,halak csillagjeg...
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »