Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

    

    2. Új részlet a Krónikából: Füzesgyarmat fő-bírái

   A részleteket nem folyamatos sorrendben közlöm

A Krónika 32 bíró adatait ismerteti, a csonka Krónikában ebből mindösszesen 7 bíró szerepel / a szerkesztő szerint csak a fontosabbak/ A kiválasztás és az értékelés szempontja ismeretlen.

Felhívom a törzsgyökeres füzesgyarmatiak figyelmét, hogy az évszázadokat átölelő Krónikában nagyon sokan rátalálhatnak saját őseikre, ahogyan én.

Vastag betűvel jelöltem azokat a Fő-bírákat, akiket apai vagy anyai ágon őseimnek tekinthetek.

De lássuk a teljes felsorolást!

                                                            §. 13.

                                            A’ Helység’ vagy Város’

                                                     Fő Bíráiról.

      A’ Városnak egy Protocolluma, melyben a Bírák’ Széke előtt le folyt ügyes bajos dolgok, és Törvénykezések40 fel-iródtak; kezdődik az 1737-dik Esztendőnn, és így 13 esztendővel régibb mint az Ékklé’sia Matriculája. Ebből, noha

már igen meg-rongyollott, világosan ki lehet venni, a’ nevezett esztendőtől fogva, 1748-ig, a’ Bírók neveit, kik is illy rendel következnek, esztendő szám szerint:

      1737-benn: Erdős György vólt Bíró.

      1738-bann: Juhos Márton.

      1739-benn: Ács István. Sok helyen jön elő a’ neve a’ Protocollumban „Coram me Stephano Ács, Judice Pritmario, Judex Stephanus Ács, cum „suis juratis Assesoribus,, E’ vólt, — a’ mint beszéllik, — az a’ hatalmas Bíró, a’ ki, éppen akkor az ő idejébenn lévén a’ Nagy Pestis — nyilván szembe szállott a’ Vármegye’ Uraival a’ Falu bezáratásáért, és azt, mint szinte a’ hólt testeknek koporsó nélkül való el-temettetését is erőssen ellenezvén, szüntelen hordatta Bajomból, a’ Sárréten keresztül hajókonn a Deszkát; sőt utoljára a’ Templom’ pádimentomát is fel-szaggattatta, csak hogy senki koporsó nélkül el ne temettessen. Ennek idejében, vólt már Helység’ Gazdája is,

Makai János nevű — A’ Nagy Pestis 3 egész esztendeig tartott az Országban, — 1737—38—39. Itt Gyarmat’ tájánn leginkább az utolsó 1739-dik esztendőbenn dühösködött.

      1740-benn: Nagy György, (Judex Possessionis Georgius Nagy) Ekkori Esküttek vóltak Juhos Márton, Varga István, Csató Benedek, Kovács István, sat.

      1741-benn: Csató Benedek, (Judex Primarius Benedictus Csató). E’ volt egyik azon régi öregek közzül, kiket T. Szilágyi György Úr, 1750-benn a Gyarmat’ régisége eránt megkérdezett.

1742-benn: Fegyverneki László, (Fegyverneki László Uram’ Biróságábann.) 1743-bann: Cseke András, (Judex Andreas

 

40A Törvénykezésnek módja, igen különösen ment végbe a’ régi időben, a’ mint ez a Protocollum megmutatja. A’ Bíró mindenkor rendel, vala, mely Prokátort hihetően az Esküttek közzül, a’ Bé‐idéztetett vétkesek ellen vagy talán ez a Prókátor  lehetetta’                             Törvény Biró 1738‐tól fogva, igen nevezetes illyen Prókátor vólt egy Pengő István nevű, mindenkor ezt rendeli vagy Constituálja a’ Bíró Prókátornak és mondhatni, az egész Protocollum teljes az ő nevével. Sokszor még a’ Bíró ellen is, Prókátort rendelt a Peres fél, mint 1740‐benn d. 20‐a Junii in Conventu Ordinario Kis András constituálja Prókátornak, maga Attyát, Kis Jánost Bíró Uram ellen; ismét azon esztendőbenn, Szőke Miska, Constituálja Prókátornak Édes Attyát Szőke Istvánt Bíró Uram ellen sat. Ha valaki a’ Szententziával meg‐nem elégedett, ’s tovább akarta vinni a perét, az így tevődött ki: Meg‐adatik a’ Napvitel egy hétig vagy ennyi, ’s ennyi napig. A Tanáts végzése, mindenkor ezen szavakkal iratik: Deliberatum est. Néha az Uraság Tisztjei is, jelen vóltak a Bírák Gyűléseiben. Nem egy helyen lehet olvasni: „In praesentia Spani Dominalis, vagy Nemzetes Ispány Úr praesentiájában végeztetett. Deliberatum est in praesentia Generosi Domini Michaelis Kállai, qua Spani Dominalis.” 1757‐benn: Nemzetes Senér; vagy Németesen írva: Schéner volt a Tisztartó. Ispány pedig Belitzay Mihály. Mind ezek az Uradalmi Tisztek Gyulán laktak. A Vármegye Tisztjei pedig, vagy a’ Magistratualis Tisztek, rendesen így említtetnek: Tekintetes Nemes N. N. Uraink, az Urak eő kegyelmek.

Cseke et tota Cominunitas). Ez a Cseke Gyuláról jött ide lakni, és veszékedős, háborgós ember vólt Az ő idejében Esküttek vóltak: Károlyi Pál, és Balog István, kis Biró. (parvus Judex) Zsíros György, — Bor Biró is vólt már 1743-bann.

      1744-benn: Károlyi Pál.

      1745-benn: Hegyesi László.

      1746-bann: Hegyesi László ismét; mert ezek a Betűk: B:  H:L; és Tanáts, bizonyosan Biró  Hegyesi Lászlót teszik a Tanáttsával.

      1747-benn: Hegyesi István, (Stephanus Hegyesi Judex, cum coeteris juratis Assessoribus). Itt már a Protocollummal együtt meg-szakad a’ Bírók’ neve is egész 1757-ig. De az Ekklé’sia Matriculájában találtató jegyzés, valamennyire segit rajtunk, a honnan olvassuk, hogy:

      1750-benn: Vida János, volt a Fő Bíró: olvassuk azt is, hogy ez abban az időbenn, igen nevezetes ember, és különös kegyességü ’s buzgó keresztyén vólt, ugy mint a ki az I-ső Templomot régi romladozásaiból újra fel-építtette, abban Éneklő Chórust tsináltatott, Harangot öntetett ’s a’ t. De Familiájára nézve is, ugyan tsak tör’sökös lakos lévén, annak az

oda fellyebb oly sokszor említett Öreg Vidának, a’ ki még az 

első Ülésben is itt lakott Unokája: Nagyon hihető, hogy ő több esztendőkben egymás után, megtevődött Bírónak. Sőt hihető,

 hogy ezt (több) az egész Decenniumot, 1747-től fogva — 1757-ig ő vitte ki Bírói fővel mint másokat is fogunk látni oda alább, kik egy folytában, sok esztendőkig Biróskodtak. Annyi bizonyos, hogy:

      1755-benn: Vida Jánosnak úgy kereszteltetett János nevű Fija, mint Bírónak, a’ mint láthatni a’ Matriculának az azon esztendőről szólló jegyzéseibenn.

      1757-benn: Hegyesi István, a’ mint a’ Városnak egy másik Protocollumában látható.

      1758-bann: Bizonytalan— ismét ki lehetett a Bíró, hanem ha az ezután oly sokszor következő Oláh János. Az Oláh Familia is igen híres, gazdag, és elő-kelő Familia vólt Gyarmatonn.

      Az 1737-dik Esztendőről úgy említtetik a’ régi Protocollumban Oláh János, ez é? vagy inkább talán ennek az Attya? nem bizonyos, mint igen nagy tekintetű ember, egész

tisztelettel: egy helyt egyenesen Tekintetes, Ns és Vitézlő Ribiczey Pál Urunk után, a ki hihetően valami Vármegyei Tiszt volt: másutt ismét; Nemzetes Oláh János Urunknak iratik.

      1759-benn: Oláh János. Az ő ezen Esztendei Biróságábann épült a’ Fa Torony.

      1760-bann: Oláh János ismét. Ekkor vette ex Communi, a’ Cathedrára való Szőnyeget. Lásd a’ Matricula végénn.

      1761-benn: Bizonytalan, hanem ha ismét Oláh János vólt. — Ezután a többi esztendőkről mind bizonyosok a Bírók Dátumokból mind e’ mai napig.

      1762-ben Oláh János. Ekkor vétetett, mind a' Fiu mind mind a’ Leány Oskolák számára egy Biblia az ő Bíróságában. Lásd Matrikula’ végénn.

1763-bann: Oláh János ismét.

1764-benn: Oláh János ismét.

1765-benn: Oláh János ismét.

1766-bann: N. Kovács János.

Ekkor készittetett egy Új Harangot.

      1767-benn: N. Kovács János ismét. Az Úr asztalára ekkor ajándékozott egy szép dufla sárga virágú selyem keszkenőt.

      1768-bann: Diviki János

      1769-benn: Oláh János ujra.

      1770-benn: Oláh János ismét.

      1771-benn: Oláh János ismét.

      1772-benn: Oláh János ismét.

      1773-benn: Oláh János utolszor.

      1774-benn: Hegyesi Sámuel.

      1775-benn: Hegyessi Sámuel ismét.

      1776-bann: Hegyessi Sámuel utolszor.

      1777-benn: Diviki János ujra.

      1778-bann: Diviki János ismét.

Ezen ő 2 esztendei Biróságában, épült a 2-dik Templom, vagyis inkább a’ Királyi Kegyes Egedelemnél fogva ekkor bővittetett egy Porticussal az 1-ső Templom, mely ugyan akkor egésszen is ki-igazittatott a’ mint fellyebb láttuk.

      1779-benn; Szőke Mihály

      1780-bann: G. Nagy István, ki a’ Matriculában Malmos Nagy Istvánnak is iratik, mivel Malommal biró’ ember volt. Ekkor ajándékozott egy nagy Kannát az Úr’ Asztalára, mely maig is meg van. A’ G: az ő nevében Gábort jelent.

      1781-benn: G. Nagy István ismét.

      1782-benn: G. Nagy István ismét.

      1783-bann: G. Nagy István ismét.

      1784-benn: Sári Péter

      1785-benn: Diviki János utolszor.

Ez a Diviki volt az 1-ső Curátor Gyarmaton, 1764-1767.

      1786-bann: Huszár István.

      1787-benn: Huszár István ismét.

      1788-bann Huszár István utolszor.

Ez Curátorságot is viselt 3 esztendeig 1771-1774-ig még pedig igen nagy haszonnal és dicsérettel. 1789-benn: Gacsári János a ’ Török Háború alkalmával Katona fogdosáskor; ’s mikor a’ szükséges Háború élelmek’ szállitására a’ Gránitzra szakadatlanul rendeltetett.

      1790-benn: G. Nagy István ujra.

Ekkor épitette a mostani fiu oskolának Napnyugati részét.

      1791-benn: G. Nagy István ismét.

      1792-benn: G. Nagy István ismét.

Ekkor ajándékozott az Úr Asztalára egy fehér Tintuck keszkenőt, a Templom Keritésére ismét, maga Kölcségén vett 2 gombot. Ugyan ekkor egy Üsző Borjut is adott az Eklésiának.              

      1793-bann: G. Nagy István ismét.

Ekkor épitette a’ Mostani Leány Oskolát Innen a’ Gátonn.

      1794-benn: G. Nagy István ismét.

Ekkor öntette a’ mostani Nagy Harangot Budánn, a’ mint a’ neve is rajta megmutatja.

      1795-benn: G.Nagy István ismét.

      1796-bann: G.Nagy István ismét.

      1797-benn: G. Nagy István ismét.

      1798-bann: Hegyesy István.

Ennek Bíróságában tevődött le a’ mostani Templomnak Fundamentoma.

      1799-benn: Daru Mihály.

      1800-bann: Daru Mihály ismét.

      1801-benn: G. Nagy István újra.

      1802-benn: G. Nagy István utolszor. Biróságának hosszas ideje alatt Pascuatio pénzt is igen summáson adott által a’ Curátorok’ kezébe az Ekklé’sia’ boldogulására. Az Új Templom, és Torony, mint szinte a’ Város’ részéről; a’ Nagy Pincze, és a’ Város Házánál lévő Cancellária is; és igy, majd minden közönséges Épületeink az ő gondoskodása és igazgatása által épittettek. Meghólt ez a’ példás Kegyességű és Isten dicsősége mellett fáradhatatlanul buzgott, áldott emlékezetű Fő-Bíró, — ez a’ valóságos Nehémiássa Ekklé-siánknak, 1820- bann, 83 esztendős Korában, Április 22-dikén nagy tisztességgel és érdemeihez méltó pompával temettetett, rendkivüli Harangozások, Prédikátzió, és Búcsúztató által, az egész Belső és Külső Elöljáróságnak jelenlétében. Textusa volt: Néhém:V: 19 R: Emlékezzél meg én róllam én Istenem, énnékem jómra, és mind azokról, melyeket én e’ néppel cselekedtem, hol az ő számos érdemeit serkentő például előadtam. Nyugodjanak csendesen, s’ legyenek áldottak porai!!

      1803-bann: Háti János.

      1804-benn: Háti János ismét.

      1805-benn: Háti János ismét.

      1806-bann: Háti János ismét.

      1807-benn: Háti János ismét.

      1808-bann: Gyáni János.

      1809-benn: Gyáni János ismét.

      1810-benn; Gyáni János utólszor.

Ez a’ nagy érdemü Férfiú Curátori Hivatalt is mind öszve 11 tizenegy esztendőkig, Esküdséget is számos ideig dicséretesen viselt. A’ templom épités körül, mint arra felügyelő egyik Curátornak, ki-tüntetett buzgósága, hálára buzdithatja a’ maradékot. Megholt 1833-bann 73 esztendős korában, Februárius 29- dikén temettetvén általam ezen Textusról:

 ’Solt: CXII: 5-10. V.

A’ jó férfiú az ő dolgait igazán viseli s, a’ t. Tiszteletére, Déli 12 órakor is, a’ Harangok meghúzattak.

      1811-benn: Háti János újra.

      1812-benn: Háti János ismét.

      1813-bann: Háti János utólszor.

Meg-hólt ez a’ nagy érdemü, és Fő Bíróságot 8 esztendőkig viselt hív Előljáró, 1817-benn, Julius 23-dikánn, 64-ik esztendejében.

      1814-benn: Gacsári János másod ízbenn: a’ Franczia Háború’ súllyánn, ugyan csak katona fogdosáskor. Törvény Bírói és Eskütti Hivatalt igen számos esztendőkig viselt, mint szintén az Ekklésia részéről, Templomunk’ építésekor, Perceptorságot G. Nagy István, Hati János és Gyáni János Fő Birok idejébenn, mindég együtt ült velők a’ kormányonn, mint Törvény Biró, sőt a’ Daru Mihály idejébenn is. Ki-múlt 1821-benn, élte 74-dik évébenn, Hideglelésbenn, Augusztus, 27-dikénn temettetvén általam, Édes Atyámnak ezen testvér Bát-tya, nekem pedig Árvaságomban Gyám Atyám — ezen Textusról:   Ján: XVII. 4 és 5 v:

„Atyám, én dicsőitettelek tégedet e földönn, elvégeztem a’ dolgot, mellyet én reám bíztál vólt, hogy el végezzem azt s a t. s’ a’ t. Béke ’s áldás nyúgodjon hamvai felett!

      1815-benn: Daru Mihály újra.

      1816-bann: Daru Mihály ismét.

      1817-benn: Ladányi János.

      1818-bann: Daru Mihály utólszor. Ez a’ nagyérdemű Előljáró is, Bíróságánn kivül, Eskütti, és Curátori Hivatalokat is sok ideig öszvesen 30 esztendőkig viselt. Meg-hólt 1825-benn 73- dik esztendejébenn. Szeptember 28-dikánn temettetvén általam, Tanítással, ezen Textusról:

’Sólt. CXII. 6. v. utóbbi czikkely:

 „Örök emlékezetben lészen az igaz!

Búcsúztató verseket mondott felette, akkori Rector Tóthfalusi Péter Úr.

      1819-benn: Vári János.

      1820-bann:Vári János ismét.

Ekkor renováltatott először a’ mostani Templom és Torony.

      1821-benn: E. Nagy Mihály.

Néhai b. e. Curator, E. Nagy Istvánnak fija.

      1822-benn: E. Nagy Mihály ismét.

1823-bann: Huszár István a’ fenn említett Curátor, és Fő Biró Huszár Istvánnak fija.

      1824-benn: Huszár István ismét.

      1825-benn: Hajdu Mihály.

      1826-bann: Hajdú Mihály ismét.

      1827-benn: Hajdú Mihály ismét.

      1828-bann: Hajdú Mihály ismét. Ekkor volt a legközelebbi Föld-osztás.

      1829-benn: K. Homoki Péter. A’ K betű annyit tészen, mint: Kereszt Éri.

      1830-bann: K. Homoki Péter ismét.

      1831-benn: K. Homoki Péter ismét. Ekkor vólt az I-ső Cholerai Pestis.

      1832-benn: Vári János újra. A Templom tövei, ennek gondoskodása által új fent

kiigazíttattak, ’s béczémenteztettek. Most a Preszbyteriumnak egyik érdemes Tagja.

      1833-bann: Huszár István újra.

      1834-benn: Huszár István ismét.

      1835-benn: Huszár István ismét.

      1836-bann: Huszár István utólszor. Ekkor volt a 2-dik és az elébbinél sokkal dühösebb Cholera. Az Új Urbárium is ekkor publicáltatott. 1837-benn: Hajdú Mihály választatott újra ’s Fő Bírói hivatalába bé is igtattatott ezen esztendőre, mig 1836-nak Novemberénn, MindSzent napkor a’ szokás szerént; de tsak hamar November 17-dikénn meghalálozván41 választatott belyébe a Candidatusok közzül. Nagy P. János. Ekkor választattak először az Új Urbárium’ IX-dik Törvény Czikkelye’ 1-ső §-sának értelme szerént Bírák vagy Esküttek, a’ Törvény Bíróval együtt köz Lakosok által választott Törvény Bíró vólt Gacsári Péter. Esküttek F. Csák Mihály, Kis ferencz, Sári Gergely, M. Nagy Sándor, P. Szabó István, N. Kovács János, Gyáni Péter, B. Kovács István, Hati István, G. Nagy Péter, és Hegyesi István. 1838-bann: Nagy P. János ismét.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 73
Tegnapi: 116
Heti: 482
Havi: 1 891
Össz.: 100 769

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 2. Új részlet a Krónikából, Füzesgyarmat Fő-birái
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »