Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

Ez a részlet az 5. weblal folytatása!

 

6. Új részlet a Krónikából.

Füzesgyarmat alsóbb fiú és lányiskolák tanítói.

 

        b) A' Praeceptorokról vagy Alsóbb Fiú-Tanitókról

      Praeceptorok is voltak már, az 1750-dik Esztendőtől fogva, kiknek rendje im ez;

      1. Pap András, 1 esztendeig 1750—1751.

      2. Simon Miklós, 3 esztendeig, 1751—1754.

      3. Luka Sándor, 3 esztendeig, 1754-1757. Lásd alább Lukáts Sándort, a' Leány Oskolai Tanitók között.

      4. Törők Mihály, 10 esztendeig, 1757—1767. Innen ment Csökmőre Leányok Tanitójának, és ugyan ott hólt — meg is.

 

32 A' Surányi Nagy Gedeon Epitáphiumát, emléktzetül ide fel‐jegyzettem.

            Remény alatt.

E' Sirhalom' néma hantja zárja

Surányi Nagy Gedeon hamvát

Ki jobb sorsát jó lélekkel várja,

Hol a' szentség osztja jutalmát

XXVIII Éve leg‐szebb Szakában

A' baj‐dús létből jobbra tünt:

 

Ah! az Ész, 's szív híven birt javában

Az égi gyújtó fény meg‐szűnt.

El hervadt, mint féreg‐rágta virág

Ott keresd hát már nyert Honnábann;

A' porra szálljon: Nyugodj! kivánság,

Míg fel‐lebeg Ég' Hajlékában!

 

     5. Szathmári István, 1 esztendeig, 1767—1768.

     6. Pápa János, 1 esztendeig, 1768—1769. Ez vólt az ide való Predikátor Tiszt. Pápai János Úr' fija, kiről oda fellyebb bővebben értekeztem.

      7. Szombati József, 1 esztendeig, 1769—1770.

      8. Laki Márton, 4 esztendeig 1770—1774

      9. Szecsei Józef, 3 esztendeig, 1774—1777.

10. Nagy István, 2 esztendeig, 1777—1779. Békési Notáriussá lett, Kádár Istvánnak, ki a' Rectorok sorában emlittetett, Sógora.

     11. K. Hajdú András, 2 eszt. 1779—1781. Kis-Új Szállási születés, honnan ragadhatot rá bizonyosan a' K: nevezet.

   12. Szűcs Péter, Ennek ideje 5 esztendőre tevődik a Matriculai jegyzésben; holott pedig a' Curátori számadásokból világos, hogy ő még 1786-ban is, egéssz esztendőben itt lakott, 's fizettetett. E' szerént 6 esztendő az ő Preczeptorságának ideje, 1781—1787-ig. Vólt Laki születés, ide való Rector, T: Zilahi János Úrral egy Grádusban. Jegyzés: Alig ha a' többi Preceptorok ideje is pontosan van fel-téve; mert Szecsei Jó'sef is, még 1777-ben mikor a' Templom Porticusa építtetett, Junius Hónapban is, és igy hihetően azon egéssz esztendőben itt lakott: — a' mint ezt meg-lehet látni a' Notárius Lévai János irásában, mely az Archivumban van.

      13. Kabai Ferencz. Ennek ideje ismét hibásan tétetik-fel a' Matriculai jegyzésben; mert ez

tsak 1 esztendőre tevődik; még pedig a' a mi több, a' Szűcs Péter idejére, 1786—1787, de a'Successoráról is, Kis Gáborról bizonyos, a' nállunk máig is meg-lévő Preceptori Patenséből, hogy ő 1790-benn jött ki, a' Fűzes Gyarmati Preceptorságra. E' szerént hát, vagy a' Kabai' ideje volt hosszabb, nem egy; hanem 3 esztendőre ki-terjedő; vagy még Kabai, és Kis Gábor között, egy másik Preceptornak is kellett lenni; de a' kinek, neve fel-nem jegyeztetett. — Kabai idővel, az Ér-mellyékénn lett Rectorrá: Felesége vólt Rá'só Er'sébet.

     14. Kis Gábor, 1 esztendeig, 1790—1791. Született Szikszónn, onnan Debreczenbe menvén, Subscribált 1789, a' mi tsak maga is megmutatja, hogy ő 1790-nél elébb nem lehetett itten Praeceptor. Esztendő múlva vissza-ment a' Collégiumba, és volt idővel Szolgák Inspectora is. 7 esztendős Deák korában ki-ment Rectornak P. Ladányba, azután Konyári Predikátorrá lett,

hol meg-is hólt. Özvegye Péntek Su'sánna, 4 Gyermekeivel 1) Su'sánna M: Pértsi Prédikátor J. Kovács Dániel Úr hitvese. 2. Lydia. 3. Beniamin, B.-Ujfalui Rector. 4. Jó'sef Ingenieur Practicans.

      15. Tar 'Sigmond, 1 eszt. 1791—1792. Subscribált 1790-ben. Lett Csökmei Rectorrá; ugyan ott Ispánnyá, és ott hólt-meg is. Ennek Fija volt Tar Áron, jeles tehettségű Ifjú, ki a' Debreczeni Collégiumban Eskütt Deák, és Novitius Syntaxisták' Preceptora; azután Kis Új Szállási Rector; végre Nagy Váradi Káplán lett, és ugyan ott hólt-meg szerencsétlenül, forró nyavalyájában meg-tébolyodva, egy kútba ugorván, vagy esvén; szinte mint már az előtt egy Csala Ferencz nevű ottani Professor is.

      16. Jánki Mihály, 5 esztendeig, 1792—1797. Született a' Nyírségenn Mihálydiban Nemes Szüléktől. Subscribált 1791-benn. Preceptorsága után vissza ment Mihálydiba, a' maga Nemesi jószágába, 's Gazdává lett.

      17. Kozma Ferencz, 5 esztendeig, 1797—1802-ig első ízben. Született Félegyházán Bihar Vármegyébenn. Subscribált 1796-bann. Ezen 5 esztendők után Hazájába vissza-menvén, kevés ideig pihenésben élt; de csak hamar ismét rá-gondolta magát a' Hivatalra, és különböző helyekkenn, úgymint: Árpádonn, Darvasonn, és Berettyó- Szent-Mártonban, Rectoroskodott. Ismét reá-únván a' tanításra, Utazásra adta magát, és a' Felsőbb Vármegyéket meg-látogatván, a' Tiszánn Szolnokig le-jött, onnan Pestet, Budát, Po'sonyt, sőt Bécset is tapasztalás kedvéért bé-járta, és Hazájában ismét pihenésben élt.

 Az 1811-dik évben, ide való Leány Oskolabeli Tanitó, — a' nagy érdemű Tisztes Öreg Méhes János Úr meg-halálozván, a' Szent Ekklé'sia' közmeg-egyezésével azon Hivatalra meg-hivattatott, melyet el-is fogadott, 's viselte azt 4 esztendeig, 1811—1815-ig; de mivel a Fő Tiszt. Szuperinténdentzia Nőtelen Leány Tantíókat semmiképpen nem engedett az akkor tájban hozott Új Törvény szerént, is mét a' Fiú Oskolába vitetett Preceptornak, a mint oda alább meg-fogjuk látni. Volt ez áldott jó lelkű, és talpig becsületes férjfiú; egykor pedig az én hajdani, leg-első Tanítóm is: legyenek áldottak porai!!

      18. Kiss János, 1 esztendeig, 1802—1803. Makói születés. Subscribált 1801-benn.

      19. Marosi Sándor, 3 eszt. 1803—1806. Subscribált 1802.

   20. Szalai István, 4 eszt. 1806—1810. Született Nagy-Károlyban, Subscribált 1805-benn. Innen Preceptorságából ment a' Békési Kántorságra, onnan ismét a' Dobozi Leány Oskolai Tanítóságra, 's ott le-telepedvén, mivel semmi gyermekei nintsenek, minden hivatal nélkül él, 's gazdálkodik.

      21. Nagy Sámuel, 3 esztendeig, 1810—1813. Vámos Pércsi születés, subscribált 1808-bann, innen ment B. Újvárosi Leányok Tanitójának, 's ugyan azon hivatalban él most is. Házasodott Szeghalomról.

      22. Kádas András, 1. esztendeig, 1813-1814. Subscribált 1811-benn.

  23. Karakas Péter, mind öszve 1, és 1/2 esztendeig, 1814-nek tavasszától — 1815-diknek őszéig. Született itt Füzes Gyarmatonn, Karakas András és Nagy Sára Szüleitől. Minek utána több apróbb helyekenn Preceptoroskodott volna: az akkori Elöljáróságtól, könyörületességből ide a' Hazájába hozattatott, megégvén valamellyikben azon Ekklésiák közzűl, a' melyekben szolgált; de rendetlen élete miatt, valamint másutt: úgy itt is sokáig nem lakhatott. Az ólta az egész Szuperintendentziában, szerte peregrinált, és sanyarú kéregetése által éldegélt, mind addig, míg végre, 1837-ben, Szeptember 25-dikénn, élte 52-ik évében, Várad Olasziban, hideglelésben meg-halálozott, temettetvén Énekszóval, a' mint oda való Református Káplán, Tiszt. Lovas Jó'sef Úr' attestátuma meg-mutatja. Elsőbb felesége Téglási születés volt, melly helyben volt először Preceptor. Második pedig, (törvényes volt é, vagy hit nélkül való? Nem tudatik) Fekete Er'sébet, kit Közép Szólnok Vármegyében, Sámson Helységében vett el, a’ mint ő maga állitotta. Négy neveletlen, 's szánakozásra méltó árvái maradtanak.

      1815-dik Esztendőbenn Tavasszal két Preceptorok introducáltattak a' Fiú Oskolába, és itt kezdődnek már ezen mostani nevezetek: Elsőbb, vagy Nagyobb', és Második, vagy Kissebb Preceptorok, kik a' könnyebb fel-vehetés végett, collateraliter elő-adódva, így következnek:

 

                 Elsőbb, vagy Nagyobb Praeceptorok.

      24. Kozma Ferencz, ki már oda fellyebb is sub nro 17 említetett, valamint oda alább a' Leányok' Tanítói köztt is fog említtetni. A' Leány Oskolában ugyan is, a' Fő Tiszt. Szuperintendentzia tilalma által, tovább lenni nem engedődvén nőtelensége miatt, úgy hozatott vissza ismét a' Fiú Oskolába, 's szolgált ekkor ismét egy végtében, 4 esztendeig, 1815— 1819-ig.

     25. Précsényi István, 3 eszt. 1819—1822. Született Nagy Kőrösönn, subscribált Debreczenb. 1816. 3 esztendőt töltvén itt, vitetett Czeglédre Leányok Tanítójának, 's abban a Hivatalban van most is.

      26. Újvári Jó'sef, Précsényi el-menetelével, promóveáltatott Elsőbb Preceptorságra, a' Kissebb Oskolából, és itt is, valamint ott nagy dicsérettel töltött 3 esztendőket. 1822—1825. Ekkor, mint állandóbb Statióra, a Csökmei Fiú Oskolába vitetett Rectornsk, hol megházasodott, feleségül vevén Bőjti Predikátor Tiszt. Imre Jó'sef Úr leányát, Johannát, kitől vagynak Gyermekei. Most is Csökmőnn lakik azon Hivatalban. Igen jó, és értelmes Tanító volt, 's fájlalva eresztettük ki Ekklésiánkból. — A' legjobb lábonn állott alatta Oskolánk, sok derék Fijakat nevelt, kik mindenkor áldani fogják.

      27. Sárosi Szabó János, 1. esztendeig, 1825—24-a. Apr. 1826—24-dik Aprilisséig. Ekkor a' Tanítók változása már Gergely napról Szent György napra vivődött, a Nagy Tiszt. Tractus rendeléséből. Volt Nagy Kőrösi születés. 3 esztendős Deák korában jött ki, 's esztendőt töltvén, katonává lett.

      28. Jeremiás, vagy egész nevén: Surányi Jeremiás, Lajos, 2 eszt. 1826—1828. Balkányban született Nemes szüléktől. Jó tanitó volt, és Hazájába vissza-menvén, ottan Notáriussá; később katonává lett.

      29. Porkoláb Lajos, 1 eszt. 1828—1829. T. Löki születés, Nánásonn, és Debreczenbe tanúlt. Innen visszament a’ Collegiumba.

      30. Huszti István, 1829-nek Tavasszától fogva 1830. Gergely napjáig. Rendetlen életéért, szüntelen való dorbézolásáért, korhelykedéséért, részegeskedésért, még Szent György’napja előtt, kisebb Preceptor Kolo’svárival együtt el-bottsáttatott. Igen rosz lábonn állott mind kettőjök alatt az Oskola. Ez a’ Husztí már itt laktában egyszer katonának csapott-fel borozás közben, a’ Csapszékben, és az Előljáróság által váltatott ki. Kár vólt letté nem hagyni a’ dolgot, a’ mint a’ következés meg-mutatta. Innen kimozdíttatván a Hazájába, Mármaros Vármegyébe visszament. Ennél, és Kolo’svárinál alkalmatlanabb, ’s méltatlanabb Tanitó, az én időmben nem volt.

    31. Kötélverő János, 1830-1832-nek Ősszéig, és így 2 és fél esztendeig. Ér-Semjéni születés, hol az Édes Attya sok ideig nevezetes Fő Biró vólt. Minek utána itt dicséretesen szolgált vólna ment a' Körös Tartsai Fiú-Oskolába Preceptornak, onnan ismét egynéhány esztendő múlva, Kóji Rectornak.

      32. Siró Dániel, mint Nagyobb Fiú Preceptor, szolgált ismét 1832-nek Ősszétől fogva 1833- nak Tavasszáig; a' mikor, a' mint oda alább meg-fogjuk látni, az Innen a' Gáti Leány Oskolába vitetett Tanitónak.

      33. Gál Sándor, 2 eszt. 1833—1835-nek Tavasszáig. Született Tisza Nagy Révenn, tanúlt Nagy Kőrösönn, azután Debreczenben, honnan 3 esztendős Deák korában vitetett Szentesre Correctornak. Onnan a' Nagy Tiszt. Traktus által ajánltatott ide való Nagyobb Preceptornak Siró Dániel helyébe, és ez a' leg első példa, hogy Fiú Oskolabeli tanító nem a' Debreczeni Collégiumból hozattatott; Hanem a V. Tractus által ajánltatott. 1835-nek tavasszán. Szabó Menyhárt, hirtelen le-mondván Rectori Hivataláról, - a’ mint oda fellyebb láttuk, - ez a’ Gál Sándor, mint igen alkalmatos és jeles erkölcsü Tanitó helyeztetődött bé abba interimaliter, és vitte azt fél esztendeig, tudniillik 1835-nek Őszéig, a’ mikor állandóbb Hivatalt nyervén a’ Nagy Tiszt. Tractustól, Körös Tartsára rendeltetett Leányok Tanitójának, 's ott lakik most is. Még itt laktában megházasodott Preceptori fővel, vévén feleségül Szentesről, Özvegy Szabó Jánosné h. Leányát, Juliannát, kitől szülesett itt helyben egy Krisztina Leánya. Itt ismét az első példa hogy Füzes Gyarmatonn, Preceptorból tevődött Rector; még pedig feleséges Rector, így hozván azt ekkor a' Környül-állások.

      34. Kerekes Károly, vagy másképp egész nevével Vásárhelyi Kerekes Károly, 1835-től fogva lett Nagyobb Preceptorrá, és az olta példás szorgalommal, 's közkedvességgel viselte azon Hivatalát, egész 1838-diknak Tavasszáig a' mikor Szentesre vitetett Preceptornak. —  Született Nád Udvaron ottani Kántor, Nemes Vásárhelyi Kerekes Sámuel Édes Attyjától, ki az 1831-diki Cholerában meg-halálozott.

      35. Tóth István, 1838-dik Esztendő Április 24-dikétől fogva, e jelen időig.

 

                   Második, vagy Kisebb Praeceptorok.

     1. Karakas Péter, mint Kissebb Preceptor, tsak ½ esztendőt töltött, 1815-nek tavasszától fogva Őszig.

     2. Molnár Antal, 3. és 1/2 eszt. 1815-nek Ősszétől, 1819-nek Tavasszáig. Vólt Disznós Horváti fi, Szikszói Particulista, 's osztán Debreczenben Subscribálván, elébb Püspöki; majd Füzes Gyarmati Kis Preceptor. Idővel az Uradalomnál kanczellista, Butsai, és Varga-Zugi Ispány; később Váradra ment Ispánynak, 's onnan Szőllős nevű faluba ment lakni.

      3. Újvári Jó'sef, 3 esztendeig, 1819—1822. Született Nagy Kerekibenn, Nemes Szüléktől.

     4. Szabó Jó'sef, (Csiffi Szabó) 1. és 1/2 esztendeig, 1822-nek Tavaszától 1823-nak ősszéig. Ingenieurrá lett.

      5. Nagy Balá’s, 1. és ½ esztendeig, 1823-nak Ősszétől fogva, — 1825-nek Tavaszáig. Lett idővel Hegy-Köz Szent Miklósi Leányok Tanitója. Ott lakik most is, ugyan azon hivatalban.

      6. Sós Ferencz, 1. esztendeig, 1825- 1826—24-a Apr. Körös Ladányi születés oda való Leányok Tanitójának Néh: Sós Dánielnek fija. Innen vissza-ment a' Collégiumba, és azután a' Kis Új Szállási Oskolában lett Preceptorrá; idővel Correctorrá. A' milyen selejtes és restes Tanitó volt itten: ollyan jóvá sőt híressé lett Kis Új Szálláson ; el-annyira, hogy ügyes Tanitói talentumáért Debreczenbe vitetett idővel Leányok Tanítójának.

      7. Sárközi István, 1 eszt. 1826-1827. Lett Ingenieurré.

   8. Járai Péter, 1 eszt. 1827—1828. Vissza-ment a' Debreczeni Collégiumba, és ott idővel nagy idejű Deákká lett.

      9. Varga József, fél eszt. 1828-nak Tavaszától fogva, ugyan azon Esztendő Ősszéig. Ekkor betegeskedése miatt hivatalát félbe-szakasztani kéntelenittetvén, a' Szüleitől haza-vitetett Földesre, hol az Édes Attya Kántor vólt.

      10. Huszti István, fél eszt. 1828-nak Ősszétől fogva az 1829-diknek tavasszáig kitöltvén a’ Varga’ idejét. ’s akkor az Elsőbb Preceptorságra mozdíttatván, lett helyibe.

      11. Kolo’svári Mihály, 1 esztendeig, 1829-1830-Gergely napjáig. Ez Collegájával Husztival együtt szüntelen dorbézolván, - ’s elő-hátra csavarogván, idő előtt forma szerént, elmozdittatott. Testimónium sem adatott egyiknek is, ne hogy más Ekklé’siát is megrontsanak. Vólt ez Hajdú Böszörmény születés.

      12. Siró Dániel, mint kisebb Preceptor, szolgált 2 és fél esztendeig nagy dicsérettel; és így 1830-1832-nek Ősszéig. Akkor Kötélverő helyébe; mint ügyes alkalmatos Tanitó, Elsőbb Preceptorságra promoveáltatott. Lásd oda alább a’ Leány Oskola’ Tanitói között.

      13. Kerekes Károly, vagy egéssz nevével: Vásárhelyi Kerekes Károly, 1832-nek Ősszétől fogva, 1835-nek Tavasszáig; és így 2 és fél eszt. mint kissebb Preceptor. Akkor jeles Tanitói talentomáért Elsőbb Preceptornak promoveáltatván, lett helyébe

    14. Nagy Sándor, 1 eszt. 1835—1836. Madarasi születés. Négy esztendős Deák korában jött ide, 's esztendőt töltvén dicséretesen, ismét vissza-ment a' Collégiumba, hol tanúl most is.

      15. Tóth István, 1836-tól fogva, mint Kissebb Preceptor, 1838-nak tavasszáig. April 24-éig. Született Szikszón, ottani lakos Tóth István, és Sovány Borbála szüleitől. Tanult ugyan ott, majd Debreczenbe. Volt elébb D: Ványai Preceptor; majd ismét annak végeztével a' Debreczeni Collégiumba bémenvén, hozatott onnan ide Füzes Gyarmatra.

      16. Makra Mihály, 1838' tavasszától fogva ismét e' jelen időig.

                        

                         2 )A Leány Oskola’ Tanitóiról.

       A' Leány Oskolában, valamint másutt átaljában: Úgy itt mi nállunk is, eleinte Asszonyok voltak a' Tanitók, (ellenkezőleg a' Szent Pál' amaz Apostoli hagyománnyával, 1. Tim: II: 12: az Asszonyi állatnak nem engedem-meg, hogy tanitson” (hanem ha ezt felsőbb értelemben, — az Ekklé'siában, vagy Templomban való közönséges Tanitásról vesszük) kiknek egéssz tiszteletbéli, 's meg-szóllitási nevük, az egyűgyű: Asszonyom! Titulusban állott, 's ez az oka, hogy még ma is, a' Tanitók' Feleségeik, a' Tanítványokról rendesen: Asszonyom! Névvel neveztetnek, és szóllíttatnak, valamint azoknak, Férjeik, vagy a' mai Férjfiú Tanitók a Leány: Tanitó Embereknek hivattatnak, meg-külömböztetődve, a' Régi: Asszony Tanitóktól vagy is inkább Tanitó Asszonyoktól. — A' honnan még a' Matriculában is, sok helyen láthatni, hogy a' Leányok' Tanitójának, Titulusa igy tevődik ki: Tanitó Ember, vagy Tanitó Ember Uram. Mikor kezdődött itten a' leg-első Leány Oskola? Nem bizonyos. Annyi nyilván van, hogy már 1738-ban, a' Leányoknak itten külön Oskolájok volt a' Fiúktól, és külön Tanitójok. Mert a' Törvénykezési Protocollumban, azon Esztendőről iratik, hogy Erdős István, és több fiatalok, a' Tanitó Asszony Udvarának, vagy a' mint in contextu kitevődik, a' Leány Oskolának keritésit fel-vonták, és a' pinczébenn fel-tüzelték: szint így a' Tanitók nevei is bizonytalanok.

 

                          a.)    A Tanitó Asszonyok.

a' mint a' Matricula végénn, a' Tiszt. Szilágyi György Úr által tétetett jegyzésben világosan láthatni, az 1750-dik Esztendőtől fogva, — a' Régibbekről semmi jegyzés nem lévén, ezek voltak:

      1. Nagy Mihályné, vagy a' mint ott iratik: „Nagy Mihályné Asszonyom”, 4 esztendeig, és így 1750—1754-ig.

   2. Szűcs Györgyné, vagy a' mint ott iratik: „Szűcs Györgyné Asszonyom,” ismét 4 esztendeig, és így: 1754—1758-ig.33

 

                       b)A tanitó Emberek,

                             vagy helyesebben 

                 A' Leány Oskolának Férjfiú Tanitói.

Lukács Sándor, (Uram) Ez a Lukács Sándor, egy, és ugyan az azzal a' Luka Sándorral, a' ki oda fellyebb a' Fiú

  1. 1.      Oskolabeli Preceptorok sorában, sub. nro 3. említtetett; mert a' mint Tiszt. Bonyhai Sándor Úr állitja, az ő igazi neve tsak ugyan Luka volt, és máig is az, hanem itt Gyarmatonn bérmáltatott el Lukácsnak; a' mi annál is hihetőbb, hogy az ő Leány Oskolabeli Tanítósága, éppen ott kezdődik, a' hol amannak, t. i. Luka Sándornak Fiú Preceptorsága végződik; 1758-bann, 15-a Martziusban megházasodván; az így tétetik-ki a' Matriculában: „Lukács Sándor Uram Leányok Tanitója, vette Szilágyi Ferencz Leányát Katát.

      A' következett 1759-dik esztendőben pedig Mártzius 23-dikán Sára nevű Leánya is kereszteltetett néki, mint Tanitó Embernek. Hivatalának Terminussa: meddig szolgált légyen itten? fel-téve nintsen; de ezen épen nem ütközhetünk-meg; mert erre nézve tsak azt kell meggondolni hogy ezt Tiszt. Szilágyi György Úr, ki elébb változott hivatalából, mint a fenn-forgó Tanitó Ember, Lukács Sándor, t. i. 1761-benn, el-menetele után nem jegyezhette fel azt; a Successora pedig, vagy el-felejtette, vagy nem is tudakozódott eránta. Egyébb aránt, Lukács vagy is inkább Luka Sándor, mint Tanitó Ember, még 1764-benn is itten lakott, bizonyos az emlitett Matriculának 25-dik lapjából, a' hol ez iródik: „Tanitó Ember Lukács Sándor' leánya 'Su'sanna, kereszteltetett 1764-benn 13-dik Martziusbann. Az előtt 1860, és 1762-dik esztendőkben is, mint Tanitó Embernek, úgy kereszteltettek néki gyermekei,

pagina 17 és 23: tudniillik ezen utóbbiban, Mária nevű leánya; amaz elébbiben pedig 1760-bann Jó'sef nevű fija, — és a' Tiszt. Bonyhai Sándor Úr' bizonysága szerént, 's hiteles állitása után, e' volt az a' Luka Jó'sef, ki elébb Körös Tartsai, vagy Ladányi; később pedig Mező-Túri Notárius lett; és a' kinek ismét Gyermekei voltak: Luka Sándor, Dobozi és Békési volt Notárius, továbbá Debreczeni Predikátor, Tiszt. Tudós Márton József Úr hitvese, és Tiszt. Luka József Mező- Túri Rector és Pocsaji vólt Predikátor. Hogy 1765-ben is itt lakott Lukács, vagy is Luka Sándor, bár gyermeket nem kereszteltetett is, hogy a' Matriculából annál-fogva megtudhatnánk, nem hágy

 33 Mező Túrról szakadt Néhai Beke István Özvegye Gyulai Ilona, kiről eredtek a' Túl a' Gáti Bekék, még régibb Tanitó Asszony vólt ezeknél 5 esztendőkig szolgálván itt, — 1743—1748‐ig, a' mint erről 1748‐ban, 19. oct. Erről ki‐adott Bizonyság Levele' bizonyitja, aláirva Hegyesi István Fő Bíró és Szőke György Notárius, mint szinte Predikátor Pap Ferencz' neveikkel.

felőlle kételkedni Tiszt. Pápai János Úr, a' ki, ha más lett volna utána abban az Esztendőbenn, bizonyosan irásba tette volna azt, mint egyebeket is irásba tett. De csak a' Matriculát kell meg-nézni: azonnal el-oszlat ez minden kéttséget, 's tellyes bizonyosságra vezet bennünket. Az iródik ugyan is az ő Successoráról Méhes Jánosról, a' Halottak Matriculájában, hogy ő 45 esztendeig viselte itt a' Lányok Tanitóságát, és 1811-ben hólt meg Februáriusban; és így Lukács vagy is inkább Luka Sándornak, még 1765-benn is itt kellett Tanitónak lenni; Méhes János pedig, 1766-bann lett azzá, - Ez a' Luka Sándor, — a' mint Tiszt: Bonyhai úr mondja, — innen Szeghalomra ment Leányok Tanitójának.

      2. Méhes János, 45 esztendeig; és igy 1766—1811-ig a' mint a' Halottak Protocollumában világosan feljegyeztetett. Született ez a' nagy érdemű, és egy egéssz Embernyomnak máig is tisztelettel, 's hálás szeretettel emlegettetni szokott felejthetetlen, 's áldott emlékezetű Tanitója Kis Kun Sz. Miklóson. Hivatalába lépvén, feleségül vette Madarasról, Gőz Katalin Asszonyt, kitől születtek számos gyermekei, úgy mint névszerint: 1. Sára, 1767-ben, Madarasi lakos Borsi János felesége. 2. János 1768-bann; de ez meg-holt. 3. Erzsébet, 1770-benn Szeghalmi lakos Bagoly Mihály' volt felesége. 4. István Holdmező Vásárhelyi lakos, és Compaktor volt, kinek fija a' most Gyula Váriban lévő Prédikátor Tiszt: Méhes László. 5. János ismét, 1777- benn, 22-a Mart, ki lett Szeghalmi Notáriussá: ennek előbb feleségétől, Madarasi születés Nemes Nagy 'Su'sannától való gyermekei! Therézia, Boros Sebesi volt Predikátor Tiszt: Szilágyi József néhai Hitvese. Szent Andrási Nótárius Duda N. (?) volt társa, és Imre, tanuló. Második Feleségétől, Nemes Halász Juliannától, semmi gyermeke nem maradt. 6. 'Su'sanna, 1780-bann 1. Sept hitvese Sárközi Istvánnak volt Rector Sárközi Sámuel' testvérjének, ki több helyeken Tordánn Darvason, Hegyköz-Pályibann sat. Rectoroskodván, most Nagy Váradonn maga házában lakik, 's nyugodalomban él. 7. Jó'sef 1783-bann 8-a Maji. 8. Sámuel 1085-ben 22. Augt. Helybeli lakos, és Szűcs mester, ki az 1831-diki Cholerában halálozott-meg. 9. Márton, 1788-

bann 28-a Novemb. Madarasi lakos és Csizmadia mester. 10. Sándor, 1792-benn 18-a Szept; de a' ki csak hamar 1794-ben meg-hólt. Minekutánna, a' mint a' Halottak Protocollumában feltétetett,

—              Hivatalát ebben a' Gyülekezetbenn, mint Leányok' Tanitója, 45 esztendeig, dicséretesen és fáradhatlan hűséggel, 's példás elő-menetellel folytatta szinte haláláig, harmadnapig tartott nyavalyája után (a' szánról le-dülvén, halálos ütést kapott, mely miatt mindjárt akkor szava is el-állott) ki-mult szél-ütésbenn, 68 esztendős korábann, temettetvén Predikátzióval.

—     Béke nyúgodjon csendes porainn.

     Már még a' meg-boldogúlt Méhes János Úr idejében az 1809-dik Esztendőbenn, — állítottfel az akkori Ekklésiai Elöljáróság egy másik Leány Oskolát is, — a' Városnak túl a' Gátonn fekvő részébben, és itt következnek már ezen nevezetek: Innen a' Gáti, vagy Régibb, és Túl a' Gáti vagy Ujabb Leány Oskola. Mivel a' Túl a' Gáti Leány Oskolabeli Tanítónak ideje, két egéssz esztendővel előzi-meg, a' Méhes János Úr után következett Innen a' Gáti, vagy Régibb Oskolabéli Tanitónak idejét: a' jobb rend' kedvéért, amazonn kezdem; külömben is örök'  időkre egyenlőnek maradván, mind a' két Oskoláknak, és az azokban való, 's lejendőTanítóknak, tekintete, és méltósága.

 

              1. Túl a' Gáti, vagy Újabb Leány Oskolábann.

Bálint Péter, 1809-től fogva a' jelen időig. Született itt helyben, e' mi Füzes Gyarmati Ekklésiánkbann 1774-benn (meg-kereszteltetvén Mártzius' 25-dikénn) Bálint Mihály, és Szécsi Er'sébet Szüléitől (pag. Matr. 45.) Tanúlt a' Hellybeli Oskolában, K. Hajdú András Preceptorsága, és Szathmári Ferencz, 's Gál Gábor Rectorságuk alatt. Debreczenbe vitetvén, a' Grammatica Classisba vevődött-bé, ’s ott folytatta tanúlását, míg nem a' Karczagi Oskolába vitetett Preceptornak, honnan mint Particulista, subscribált a' Debreczeni Collégiumban, 1794-benn. Onnan 1799-benn ment Szt Mihályra Kántornak, 's lett egyszersmind Leányok' Tanítója is, vévén feleségül ugyan ott laktában, Oláh Sára Asszonyt, kivel máig is él házasságbann.

             1808-bann Hazájába vissza térvén, vitte akkor mindjárt, akkori Rector Rácz István helyett a' Kántorságot, 's közkedvességet találván mindenek előtt szép svádájú, ékes hangú éneklése által, úgy helyheztetődött-bé ide a' következett 1809-dikbenn: Állandó, és Rendes Kántornak, egyszersmind az Ujabb, vagy a' Túl a' Gáti Leány Oskolabéli Tanítónak, mely mind két Hivataljait attól fogva szorgalmatosan viszi. — Még Szent-Mihályonn laktában, született Therézia Leánya, kit idővel itt volt Rector, 's később Uradalmi Tiszt, Hati Sándor Úr vett-el, mint oda fellyebb láttuk. Itt laktábann született Károly nevű Fija; de ki csak hamar, 1. esztendős, és 4 Hónapos korában meghólt, 1810-benn, Junius 28-dikánn.

 

            2. Innen a' Gáti, vagy Régibb Leány Oskolábann.

     1. Kozma Ferencz. Meg-halálozván a' Tisztes Öreg Méhes János Úr, azonnal ő általa, mint a' fellyebbihez hasonló, jó lelkű, és serény, 'a alkalmatos tanításáról már az előtt eléggé esmeretes Tanító által, kívánta annak helyét betölteni az Elöljáróság; a' minthogy a' hivatalt el-is fogadván, vitte azt nagy dicsérettel 4 egész esztendőkig, 1811—1815-tig, a' mikor — a' Fő Tiszt. Szuperintendentzia' azon tilalmánál fogva, hogy nőtelen személyeknek nem engedődik-meg a' Leányok Tanítósága, — ismét a' Fiú Oskolába transferáltatott, a' mint oda fellyebb láttuk.

2. Szántai György, 4 esztendeig, 1815—1819-ig. Született Debreczenben, subscribált 1809- benn. Ide hozatott a' Szeghalmi Fiúk Preceptorságából. Innen el-menvén, különböző

helyekenn folytatta Tanítói pállyáját, Ártándonn, Váncsodonn sat. most a' Hosszú Pályi Leány Oskolának Tanítója. Három rendbéli Feleségei vóltak: 1: Varga 'Su'sánna, kit Darvasról vettel, 's el-is temetett csak hamar, itt helybenn, 1816-bann Januárius' 12-dikénn, 19 esztendős korában. 2. Sáhi 'Su'sánna Ártandról, ki hasonlóan hamar meg-hólt, 3-dik és mostani Felesége, Udvariból való Lukáts nevű.

      3. Sófi András, 14 esztendeig, 1819—1833-ig. Született Csengerbenn, Szathmár Vármegyében. Tanúlt Debreczenben, Subscribálván vele együtt, 1807-benn. Lett elsőben Déva Ványai Preceptorrá, 's ott házasodott-meg is, vévén feleségül oda való Nemes Dékány Juliannát. Innen vissza-ment Hazájába Csengerbe, 's kevés idő múlva vitetett Rectornak Vetés nevű Helységbe. Onnan idővel ismét vissza-jött Déva Ványára Preceptornak: Ványáról ismét Szántai' helyébe hozatott ide Füzes Gyarmatra 1819-benn, hol dicséretesen, 's igen jelesen szolgált, egéssz 1833-dikig, a' mikor a' Rector Surányival nagy Complicita'sba volt Leánya 'Su'sánna Cásusának következésében, — bár őtet magát az Ekklé'sia igen szerette, 's továbbra is örömest meg-tartotta volna, — hivataláról le-mondott, 's ment Gyula-Váriba Leányok Tanítójának, hol lakik azólta, most ez idő szerént is. Gyermekei, kik különböző helyekenn születtek, ezek: Lajos, Asztalos mesterséget gyakorló, Su'sánna, kit idővel Fekete Gyarmati Rector, Baksai János vett-el, Julianna, László, ki Hódmező Vásárhelyenn tanúl, és Eszter.

    4. Síró Dániel, 1833-tól fogva, a jelen időig. Született 1807-ben Nagy Bégánybann, Bereg Vármegyébenn, Nemes Síró László és Nemes Váradi Borbála Szüléitől. Tanult Mező- Kászony Városában a Syntaxisig. Onnan ment Debreczenbe, hol subscribált 1828-bann. Onnan jött ide 1830-bann, és a' kisseb 's nagyobb Fiú Preceptorságbann 3 esztendőket igen dicséretesen töltvén, mint alkalmatos ügyes Tanító, köz meg-egyezéstől, 's a' Nagy Tiszt. Egyházi-Vidék Consistoriumának engedelmével, a' Leány Oskolai Tanítóságra mozdittatott. Házassági életre lépett 1834-benn Januárius' 22-dikénn akkori Túrkevi Kántor; most pedig Notárius Bányai Lajos Úr Tóth Rákheltől való Leányával, Rákhellel, kitől vagynak 2 Gyermekei: Eszter és Kálmán. Ezeknek az Ekklésiai, vagy Belső Személyeknek szokott Rendes Fizetéseik (Conventionalissaik) —mind öszveségesen meg-láthatók az Ekklé'siai Presbyteriale Protocollumábann: ugyan azért azokat ide fel sem jegyeztem.

 

                                           6. §.

 Folytatás a 4. Új reszben!         

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 44
Tegnapi: 116
Heti: 453
Havi: 1 862
Össz.: 100 740

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 6. Új részlet a Krónikából. Füzesgyarmati alsóbb fiú és lányiskolák tanítói.
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »