Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

                                CSALÁDKUTATÁS

Hati család

Anyai ági leszármazás    /füzesgyarmati Hatiak/

 A Füzesgyarmati Divikiekről, ezen belül családom apai ágáról szerzett ismereteimet röviden már összefoglaltam az előző weblapokon.

  A családom anyai, Hati ágáról gyermekkoromból, az idősek elbeszéléséből van némi ismeretem. Annyit tudtam, hogy az unokatestvérek családjában, állítólag őrzik a nemesi származást igazoló kutyabőrt. Hosszú évtizedek következtek, amikor az emberek leszoktak múltjuk, gyökereik megismeréséről.

  A Hati család származásának kutatását hasonlóan a Diviki  családéhoz, a füzesgyarmati Krónika megismerése után kezdtem el.

  A Krónika szerint Füzesgyarmat a török uralom alatt elnéptelenedett. 1711, a Szatmári-béke után újra telepítették. A betelepedők között voltak a Hatiak is. Csupán a krónikából rátalálni az ősökre lehetettlen.

   A Füzesgyarmatra betelepedő Hatiakról, az Országos Levéltárban lévő anyakönyvekből adatokat gyűjtöttem az 1750-1895- ös időszakból. Ebből megállapítható volt, hogy  az első  négy betelepedő Hati, akiktől a későbbi családok szrmaztak:István sz.1724, János sz.kb. 1720-as évben, András és Sándor sz. kb. 1750. Írásos adat arról nincs, hogy közöttük milyen rokoni kapcsolat lehetett.

   Ezeket az anyakönyvi adatokat összevetve a későbbi, a háború idején kigyüjtött adatokkal, melyek a családok árja születését bizonyította, meg lehetett állapítani a leszármazás vonalat. 

   Családom egyenesági őse István, akinek a fia János /Sz. 1753/ volt. Írásos dokumentumom van arról, hogy János egyik unokája Sándor, kinek felesége Bondár Rebeka az én dédszüleim voltak.

 Jánost élete folyamán 8 szor választották meg Főbírónk. A mai templom építése idején is ő volt a Főbíró. 

   Igy ír róla a Krónika:

  „Meghótt ez a nagyérdemű és főbíróságot 8 esztendeig viselt hív előljáró 1817-ben, július 23.-án 64.-ik esztendejében.”

  A Hati család több férfi tagja viselt különböző egyházi és világi tisztségeket Füzesgyarmaton és máshol.

  Egyik fiáról, Hati Sándorról így ír a Kronika:

  „…jó képességű ifjak kerültek a debreceni kollégiumba,…., mint Hati Sándor …, ki idővel ugyan itt rektorrá…..lett.”

  „Hati Sándor 3 esztendeig, 1819-1822. Született ez is gyarmati eklézsiánknak kebelében, sok ideig esküdti és főbírói hivatalt dícséretesen viselt Hati János édesapjától és Pataji Sára édesanyjától. Deákká lett 1811-ben. Végezvén rektori pályát világi hivatalra adta magát, lévén először Csegén, a méltóságos Vaj Miklós úr jószágában számtartóvá 1823-ban, amikor meg is házasodott, vévén hitvesűl ide való kántor és hazánkfia, Bálint Péter úr, Oláh Sára asszonytól való egyetlen leányát Teréziát, Majd később Arad vármegyében Segenthau, vagy Dreyspitz nevű német helységben az Aczél familia birtokában ispánná, majd ismét hazájához közelebb jövén Körösladányban, ismét azután a Mezőberényi uradalomban ugyancsak ispánná, mely hivatalát máig is viseli.”

   János főbíró idősebb fia, Hati János is egyházfi volt.

   A betelepedő másik Hati családból való Ferenc szintén egyházfi, az ő unokaöccse, Mihály pedig törvényszéki bíró volt.

  A Hatiak származási helyét a Krónika a következőként jelöli meg:

  „Bajomból Ványára, Ványáról Gyarmatra. Nemes familia volna és Sápon van most is 16 nemes telkük.

    A 18. és 19. században élt anyai egyenesági Hatiakról sikerült családfa töredéket összeállítani:

                        Hati István+Gyányi Erzsébet v. Csikós Erzsi

                         1724-73      

I                   I                 I               I                I              I

János főbíró,István     Mihály,      István,      Sára,         Ilona

1753-1817  1750-    1764-          1784-                 

   +

Patai Sára apja: Patai Mihály

I                      I                      i

János             Zsuzsa            Sándor rektor

1789-1851       1787-          1790-

     +                                     Bálint Terézia

Homoki Erzsebet

I                   I                        I

Sándor    Erzsébet       János Eszter

1839-

      +

Bondár Rebeka   apj.:Bondár Péter, nagyapj.:Bondár György

I                          anyj.:Eke Mária

I

Sándor  István , Zsuzsa, Ferenc, Erzsébet, Rebeka, Mária, János

1869-   1850-     1855-    1863-      1865-   1868-     Bálint J.,

   +           Bálint Sánd.,Nagy Eszt.,Lázár And.,Szilágyi Já.,   B. Nagy Jul.

 Kovács Erzsébet, apj.:Kovács János

I                          anyj.:Gyányi Sára: apj.:Gyányi Péter, nagyap.:Gyányi J.

I                         I                          I

Ester              Erzsébet              Rebeka

1903-1980      Nyiri lajos          Csikós Nagy Gergely

    +

Sz. Diviki Gergely, apj.:Sz.Diviki Péter, 

1897-1936            anyj.:Polgár Julianna V. Kozma Zsuzanna

I                         I                          I                          I

Emma              Károly               Eszter                Erzsébet    

1936-             1922-1944       1925-                  1931- 1908

   +                                      Zsadányi Károly,     Kontra István

Nagy istván   apja:Nagy Ferenc,  nagyap.: Nagy István

1920-1995     anyj.:Balázs Ilona

I

Diviki Nagy Attilla

1968-      

    +

Sajtos Szilvia, apja:Sajtos Lajos,

1974-             anyja: Nagy Gertrud                                 

I                           I                            I

Botond               Csenge              Emese

1999-                  2000-               2003-

  

   A Hati családhoz kapcsolódó családok ősei közül néhányat említek, kik  szintén első betelepedők voltak  pl.: Pataji Mihály, Bondár György, Gyányi János /Diviki János cs./, akik szépapáim.

 " Régi törzsgyökös lakosok,vagy familiák, kik még ma is megvannak

Bondár      Nagybégányból,Bereg vármegye helységéből.

                  Nemesfamilia volna és nemes fundusok/kisnemesi föld/ van

                  most is Földesen.

Diviki          Kassáról, hol eleinek egyike prédukátor volt Bajomban,

                  Bajomból ide.

Gyányi        Gyányiak jöttek Beriből, Szatmár vm.-ből, hol máig is vannak

                   azon nevüek és nemesi jussal bírnak.

Hati             Bajomból Ványára,Ványáról Gyarmatra. Nemes familia volna      

                   és Sápon van most is 16 vemesi telkük

Pataji          Bajomból. Nemes familia volna, ahol van máig is nemesi

                   fundusuk."

 

 Hati család eredete

   A Krónikán és a szájhagyományon kívül a Hati család eredetéről ez ideig kevés ismeretem van.

   Általam eddig tanúlmányozott családkutató munkában talált Hatiak és a Füzesgyarmati Hatiak között eddig nem találtam meg a közvetlen kapcsolódást.

  Nagy Iván."Magyarország  családai"/1838/ című művében nem szerepel a Hati család. Más munkákban a fellelhetőségük legkorábbi helyszíne Bihar vármegye. Később Szabolcs, Nógrád, Zaránd ill. Békés vármegyében is megtalálhatók.

         Eddig talált adatok:                                 Forrás megnevezése:

                                        Makkai Sándor:Komádi története c-ű mun-ban:

Hati/Hathi/puszta                              -Osváth Pál:Bihar m. Sárréti járása

Hát/Hat/1213 régi magyar tel.

    a 16. sz.-ban elnéptelenedett,

    8 és fél telke van 

Hát/Hati puszta, Komádi mellett           -Győrfi lajos: Alföld                                                

    1580-ban már van temploma,29 háza

Hát Komáditól Ny-ra, régi tel 1213          Sárrét írások

     Hát kis tel., a török után elpuszt.            

                                                              DVD IV könyvtár:

Hati/Hathy/Ferenc és Libercei Simon    -Engel P.:M.o. világi archontológ.                                 

  íspánok 1437 Hont v. Nógrád

vm-ben/DI 12984/ a kor jelentősebb

tiszts.viselőjeként van felsorolva                                      

 

Hati/Kamuti/Bihar vm.-ből Békés-be       -Dr.Karácsony János III 1896  

   I.István 1448 /Ábránfy megbiz./        Békés vm. története II.r. III.sz.

   Péter és II.István 1493 királyi emberek          birtokos, ns. családai

   Pál Kis-Kamuton 1516, birtokos

Hati György/Cséffi előnévvel/ 1549-ben királyi

       ember Békés vm-ben

Megjegyzés: A talált adatokhoz tartozó bővebb ismertető olvasható a megjelölt munkákban.

 

 Nemesi nyílvántartások:

Hati/kis-baji/cs.Hathy/1435DL.12661-Csánki Dezső:M.o. városai s vm-i

Hati/Simonkereki/         1448 Dl.1416             Bihar m. főbb birtokosai

 

Hati de Csep 1606 NRA 312-44.             -Turul 1884-3 köt./Az OLT-ban                                      

                               NRA 1746-5               örzöttv. feljegyzett ns-i okl. j.

Hati de Szakály 1625 Gyfv.Kpt 1,3 L.Reg.76    

 

Hathy I v.Ciff a/1606 Bocskai István adta  -Siebenmaches Wappenbuch 

            Kassán,Jochannak, Bihar vm.-ben

HathyII v,Ciff b/1606 Szabolcs vm.-ben

                                      Jochannak

Megjegyz.: u.az 2 helyen lett nemessé nyílv.

Címer: I ágaskodó kecske

            II tigris és vitéz harca

 

Hathy/Csepi,Csiffi/1606,ol.NRA 312.Sieb.226 -Kempelen Béla:Magyarns

Hathy/Szakály/      1625,Gfv.LK.XIII:76                  családok IV.köt.

Hathi István az 1754-55-ös nemesi

                összeíráskor Komárom m.-ben

 

                                                                            DVD-ROM

Hati Stephanus 1715-ben, mint adófiz.      -Az 1715. évi orsz. összeírás

         Csongrád helységben fordul elő

  

 Lehetséges családi kapcsolatok:

   Feltételezhető, hogy a füzesgyarmati Hati családok ősei a török kor előtt, 1213-ban már meglevő, a Bihar megyei, Komád melletti Hat pusztán már jelen voltak, akik a török időben valószilű, hogy elvándoroltak.

   Lehettek a fentiek leszármozottjai és egyben a füzesgyarmati Hatiak ősei, a Békés vm.-i /Kamuti/ Hatiak:I. István 1448, Péter, II. István 1493, Pál 1516, vagy a Cseffi Hati György 1549 is.

  A füzesgyarmati János/1753/ apjának, Istvánnak/1724, illetve a többi gyarmati Hatinak lehetett közvetlen elődje az a Stephán, aki 1715-ben Csongrádon adófizetőként került összeírásra.

   Lehet az Ős az az István is, aki 1754-ben a nemesi összeírásbanszerepel, mivel a Krónika és a hagyomány a család nemesi származását számontartja.

   A fentiekben ismertetett, a korábbi időkben nemesként nyílvántartott Hati /Hathy/-ak valamelyikéhez visszavezetni a füzesgyarmai Hatiak eredetét adatok hiányában lehetetlen, bár édesanyám, egyik hivatalos írítában Hathy néven szerepel.

Kutatás:

   A kutatás első lépése lehetne a Krónika alapján, a Bajom, Ványa/Dévaványa/, Sáp, vagy a kutatási anyagokban szereplő vármegyék, ill. helységek anyakönyvi, levéltári, hehytörténeti és családi levéltárak adatainak áttanulmányozása.

  Minthogy a Hatiak az 1700-as éveket megelőzően, több vármegyében előfordultak, ezért a Hati névvel kapcsolatba hozható vármegyék fentiekben megnevezett íratanyagainak tanúlmányozása is szükséges lenne.

 Jó lenne tudni, hogy az országban élő Hati családok közül rendelkezik-e valaki a Hatiakra vonatkozó, az 1700-as éveket megelőző időkből valamilyen ismerettel.  Szívesen venném, ha akár a Radixfórumban leírná, vagy a saját e-címemen jelentkezne./ diviki@t-email.hu/

 

 Megjegyzés:A 18, 19 . sz-ból a kutatás során még nagyon sok  adat áll rendelkezésre egy terjedelmesebb családfa összeállításához, ehhez azonban sok adatot pontosítani kell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajomból ide.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 65
Tegnapi: 116
Heti: 474
Havi: 1 883
Össz.: 100 761

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Családkutatás,Hati család
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »