Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

 A  "Részletek" nem a Krónika sorrendjében követik egymást!

7. Új részlet a Krónikából.

Füzesgyarmat Jegyzői 1750-1838-ig.

A Krónika 8 jegyző életét ismerteti részletesen. Az 1973-ban megjelent csonka Krónika mindösszesen 3 jegyzőről ír. /a szerkesztő szerint a nevezetesebbekről/ A kiválasztás és az értékelés szempontjai nem ismertek.

 Felhívom a helyben lakó és elszármazott füzesgyarmati családok figyelmét, hogy a Krónika eredeti, teljes szövegének áttanulmányozása során nagyon sokan rátalálhatnak őseikre!

Lássuk a Krónikát!

  

                                      §. 14.

         AVárosNotáriusairól vagy Jegyzőiről.

 

      A’ leg-első, és leg-régibb tudva levő Nótárius Füzes Gyarmaton, a’ — mint a’ Városnak  emlitett Törvénykezési Protocullumában látható-volt.

  1. 1.      Szőke György. Ebben a’ könyvbenn, az 1740-dikEsztendőről világosan olvashatjuk ezen szavakat: „ Jurátus Notárius Georgius Szőke, pm.” ismét azon esztendőről Hegyesi László’ ügyében alá-irás: „mostani Helység’ Nótáriusa Szőke György.” Mikor kezdhette hivatalát, és meddig vitte? nem bizonyos; hanem igen hihető, hogyő már 1740-előtt is, 37-benn, 38-bann, és 39-benn; sőt 1740 utánn is, egész 1749-ig Notárius vólt itt; mert aTörvénykezési Protokullumban levő irás, az emlitett esztendőkről, mindenütt egyenlő, és ugyan az. A’többi Notáriusoknak nevei a’ Város Házánál nem találtatnak,

.hanem azokat hitelesen az Ekklésia’ Matrikulájából tsináltam ki, igy Nro: 

    2. Izsáki Szabó István, 1751—1758-ig. 1750-benn is, lehetett ő mindjárt Szőke György után, mivel az 1749-től fogva, való irás az emlitett Protokollumban, egy, és ugyan az az 1751-vel, és az azután valóval, Hogy 1751-benn már, valósággal Notárius volt, meg-tetszik a’ Keresztségi Matrikulából, melyben ugyan azon Esztendőről, Szeptember 22-dikéről ez áll

feljegyeztetve:

     „Izsáki Szabó István Nótárius Úr fija István kereszteltetett. Azután is, egéssz 1757-ig mindenütt igy emlittetik Ő mint Nótárius, ugyan azon Keresztségi Matriculában, hol gyermekeinek Kereszteltetése elő-fordúl, mint nevezetesen:

41Hajdú Mihály, gyengélkedő egésséggel, és erőtlenségének nyilvános érzésével, ’s ugyan azért, mintegy szabadkozva, és erőltetve vállalta fel a’ Bíróságot, mire nézve annak súllya alatt csak hamar le‐verettetvén, méltán reáillettek Mósesnek, — az Izrael Birájának ama szavai, mellyeket a’ felette tartott Halotti Beszédemnek matériájává tettem: IV. Mós. XI. 11, 12, 14. és 15. v. „Monda Móses az Úrnak: .Miért nyomorítád meg illyen módon a’ te szolgádat? és miért nem találék kegyelmet a’ te szemeid előtt, hogy az egész népnek terhét én reám veted? Avagy én tőlem fogantatott‐e mind ,,ez egész nép? avagy én szültem é őtet, hogy azt mondád énnekem: Hordozd őtet a’ te kebeledben, miképpen hordozni szokta a’ dajka a’ szopó „gyermeket? — Nem viselhetem én mind ez egész népet; mert erőm felett „vagyon. Ha így cselekeszel te én velem, kérlek ölj‐meg engemet, ölj‐meg, „ha te elő________tted kedves vagyok, és ne lássam az én nyavalyámat.” — Meghólt 53 esztendős korában, In‐hidegbenn. — Temettetett nagy tisztességgel Novemher' 19‐dikénn. Mostani Törvény Biró: Nemes Czeglédi István. Esküttek pedig, azok helyébe kik a’ fellyebbi esztendőben voltak közzül önként le‐mondottak: „Hati Mihály, Barna János, Gyáni Pál János, Török Sándor. A’ Tanácsbeliek mindnyájan egyszersmind a Presbyteriumnak is felesketett Tagjai, kikenn kivül még a’ köz Lakosok részéről is, rendesen 6‐an szoktak lenni, mint Állandó Presbyterek. Ilyenek ez idő szerént: Öreg Mészáros István, ki több esztendőkig viselt Curatorságot: Vári János, ki sok ideig Eskütti, 3 esztendeig pedig Fő Bírói Hivatalt is viselt. B. Tóth Sándor, ki két esztendeig volt Ekklé’siánknak Curátora, az ólta pedig szakadatlanúl

Presbyter, Daru János és Curátor Vitáris Pál; egy hibázik. Az időmben volt Állandó Presbyterek közzül el haltak ezek: Győrősi András, D. Nagy Ferencz, Csató Péter, Fülöp Péter, Gyáni János, és Ibrányi Péter

 

 

1753-bann, 13-a Octobr. Kereszteltetett leánya Mária. - 1755-benn, 17-e Octobr. Leánya Erzsébet. — 1757-benn, 22-a Szept. leánya Sára. — Bizonyosan innen másuva ment Notáriusnak, és nem itt hólt meg; mert halála a’ Halottas Protocollumban feljegyeztetve nincs. — Helyébe lett:

      3. Pataki István, 1758—1763-ig Május 15-dikéig, — ugyan az, a’ kiről láttunk oda fellyebb az Oskola’ Rectorok között. Még 1757-benn 11-a Maji; és igy mindjárt Rectorsága’ végével

feleségül vette Sárándi Ilonát, ide való köz-lakos Sárándi Bálintnak leányát, kitől születtek 3 Gyermekei, úgy mint: 1. Er’sebet 1758-bann 24-a Novembr. 2. ’Su’sánna 1762-benn, 25-a Maji. 3. István, 1763-bann 25-a Juni, és igy ez Posthumus, az az Attya halála után született, mintegy 5 Héttel. — Első Leányát Erzsébetet feleségül vette idővel, 1779-benn, — 8-a Novemb. Tiszteletes Letse István Úr Békési Prédikátor. Özvegyét pedig Sárándi Ilonát Tiszteletes Pápai János helybeli Prédikátor Úr, a’ mint oda fellyebb láttuk. Itt termettetett el a’ fenn nevezett időbenn, 1763. Május’ 15-dikénn.

      4. Kádár István, 1763-nak 23-dik Juniusától fogva 1765-nek Tavasszáig, ugyan az, a’ ki a Rectorok között emlittetett fellyebb. Nem egyezhetvén akkori Fő Biró Oláh Jánossal, el-ment és lett először Körös Ladányi, majd később Mező Berényi Notáriussá és ugyan ott hólt meg is — Körös Ladányi Nótárius korában házasodott meg, vévén feleségül Nemes Juhász Juditot, a’ kitől Születtek 3 Leány gyermekei, Judit, Juliánna és ’Su-’sánna, mint láttuk oda fellyebb. Élt vele mind öszve 31 esztendeig. El-maradott özvegye, még azután 17 esztendőkig itt

Gyarmatonn lakott a’ vejeinél, Csala és Kozák Uraknál, mind haláláig, mely történt 1813- bann Augusztus’ 8-dikánn, 64-dik esztendejébenn. Temettetett Predikátzióval, és Bucsuztatoval.

      5. Lévai János, 1765 —1785-ig, a mint a’ Halottas Protocollumban fel-jegyeztetett. Két rendbeli feleségei voltának. 1-ső Czeglédi Ilona, Bajomból való, kitől születtek 5 Gyermekei, úgymint 1. János, 1767-benn 29-a January. 2. Ilona 1768-bann 28-a Maji. 3. István 1770. 6-a Apr. 4. Er’sébet, 1771-benn, 26-a Apr. 5. István ismét 1773-bann, 11-a Octr. Ezek közzül János, és István gyermekei, még apró korukban el-haltak. Ilona hová lett, nem tudatik. Er’sébetet idővel, Nagy István nevü Tépei Notárius, majd ugyan ott Ispány vette feleségül. — Elsőbb felesége, 1775-benn 30-dik Juliusbann, 28 esztendős korában, meghalálozván, második Házasságra lépett Gombos Rákhellel, kitől született ismét egy János fija, 1781-benn, 10-dik Octóberben, de az is — nyomorék lévén — 20 esztendős korábann meghólt, 1801- benn, Deczemb. 11-dikénn, mint szintén ennek Édes Annya is Gombos Rákhel, még 1781-

benn, 10-dik Octoberben, hihető ezen gyermekének szülésében, 21 esztendős korábann. Maga pedig az öreg Lévai, nagy vénségben hólt meg, 1809-benn, Június’15-dikénn, 85-dik esztendejébenn, minekutánna Notáriusi hivatalban itt helyben 20 esztendőket, azonkivül pedig hivatal nélkül 24 esztendőket töltött volna, önnön házánál, a Piacz Útcza Szegleténn, (hol most az én Házam van, a’ Város Háza szomszédságábann) nagy szegénységben és el-vettetett állapotban.

      6. Csala Sámuel, 1785—1801-ig. Született Mező Túronn, tanult ugyan ott, és Debreczenben. Rector vólt Tisza Szőllősönn, azután lett Nótáriussá itt, a’ mondott idő alatt. Feleségétől a’ fellyebb is érintett Kádár István Notárius első Leányától Judittól, született egyetlen egy leánya, Therézia, 1791-benn Octóber 15-dikénn, kit idővel a’ Gyulai Dominium’ Sós Tisztje, Nemes Bottyán János úr vett feleségül, és ugyan ott hólt meg is gyermek szülésbenn, 1811- dik esztendő végénn, midőn Imre fiját szülné, ki hasonlóképpen meg-hólt, 20 Hetes korábann, itt Füzes Gyarmatonn, Mártzius 12-dikén 1812-benn. 1800-bann Mindszent napkor lemondván Notáriusi hivataláról, ezen Méltótágos Fűzes Gyarmati Uradalomnak, kasznárjává lett, mely hivatalt egy-nehány esztendőkig viselvén, Debreczen városába telepedett le, Házat szerezvén ott magának a’ Piacz-Úttzán, mint szintén a’ Veje Bottyán is oda ment lakni. Onnan ismét vissza tért idővel Békés Vármegyébe, és jött lakni Mező Be-rénybe, ’s ott hólt meg privátus életben, 1834-dik esztendőbenn: utánna csak hamar felesége is el-költözött.       Nagy befolyású lévén a’ Gyarmati dolgokba, kivált Kasznárságának idejében, sokat köszönhet néki a’ Füzes Gyarmati Ekklés’ia Templomának ’s Tornyának épitésére nézve. Ugyan az ő idejében nyerte a’ Füzes Gyarmati Helység (Possessió) a’ Városi (Oppidum) nevet is, Városi Privilégiummal együtt 1803-bann.   

      7. Kozák György, 1801 —1819-nek Novemberéig Debreczeni születés, a’ fellyebb emlitett Csala Sámuelnek, és akkori Prédicátor, Tiszteletes Bonyhai Sándor Úrnak Sógora, ’s Kádár Istvánnak veje, vévén feleségül annak leg-kissebbik Leányát ’Su’sannát. Vólt először Udvari Helység’ Nótáriussá, s’ onnan hozatott ide a’ nevezett időbenn. Egyetlen egy Fiatskája Dániel, még 6 és 1/2 esztendős korábann meg-halt, 1806-bann Július 1-öjénn, prédikálván felette Udvari Predicátor, Tiszt: Sápi Sámuel Úr ex loco: Pred: XII: 3. v. Búcsúztatván pedig, Helybeli Rector Horvát Dániel Úr, Felesége pedig Kádár Su-’sánna, még jókorább el-halt, hosszas hervadozásban. 1803-bann. Május’ 8-dikán 25 esztendős korábann, prédikálván felette T. T. Kolláth Mihály Vésztői; és T. T. Angyán János Szeghalmi prédikátor urak. Sok

ideig özvegységben élvén, szeretett Napának társaságábann, ennek halála után, 1816-bann, új Házasságra lépett Karczagi Chirurgus, Szikszai Úrnak özvegy’ leányával Tábithával, ki elébb Miké Pértsi Notárius, Kovács Úrnak felesége vólt, és ugyan ettől vólt egy mostoha Leánya: Kovács Krisztina. 1819-benn változván innen, Karczagra ment lakni, Feleségének ottani

Házába, és ugyan ott is hólt-meg.

       8. Szánthó Pál, 1819-től fogva a’ jelen időkig. Született. 1786-bann Ts. Nemes Pest Pilis és Sólt törvényesen egyesült Vármegyék’ Keblében fekvő Tök Camerális Helységben, ottani

Prédikátor, Néhai Tiszteletes Tudós Szánthó Pál Édes Attyjától, és Néhai Nemes Balog Sára Asszony Édes Annyától. Kissebb oskoláit tanulta Kecskeméten. 1803-bann, a Debreczeni Collégiumbann lett Togátus Deákká, a’ hol 7 és 1/ 2 esztendőkig tanult. Viselt Praebitorságot, és a Quarta Classisbann Preceptorságot: vólt Eskütt Deák is. 1810-benn, ment a’ Békési

Oskola Rectorságra, hol 3 esztendőket el-töltvén, 1813-bann, Aprilis Hónapbann, ment a’ Po’sonyi Királyi Academiába, és ott a’ Hazai Törvényeket repetálta. — 1814-dik Esztendőbenn Junius Hónapban ment ismét, a’ Ts. Nemes Pest Vármegye’ Cancelláriájára: onnan ugyan esztendőbenn, Békésre hivattatott Notáriusnak, és oda 20-dik Szeptemberben el is menvén, viselte azon Notáriusi Hivatalt 5 esztendőkig és 5 Hetekig. 1819-benn November 2-dikánn jött Békésről ide Füzes Gyarmatra és azon időtől fogva közkedvességgel viszi azon Hivatalt, lévén egyszersmind: Ekklé’siánknak is Notáriusa, Árvák’ Tútora, Nemesek Hadnagya, és a’ Helybeli Czéh-nek Commissáriusa. Még Békésen laktában, 1819-dik esztendő Augusztus Hónapjának 9-dikénn házassági életre lépett Boros Sebesi volt Tiszt tartó, Néhai Nemes Sárossy Lajos Úr elmaradott özvegyével, Nemes Halász Katalin Asszonynyal, ki után vágynak 2 mostoha gyermekei, úgy mint: Ns. Sárossy Veronika Asszony, Helybeli Uradalmi Ingenieur Nemes, és Nemzetes Kis József Úr hitvese, és Ns. Sárossy Lajos, ki igen jelesen végzett Oskolai tanulmányi után, most ez idő szerént, Ts. Nemes Sáros Vármegyének Tiszteletbeli Jegyzője. Tulajdon Gyermekei vóltak: 1. Eleonóra, ki 1828-bann 7 esztendős és 5 Hónapos korában múlt ki Torok gyuladásbann, Április Hó 16-dikánn temettetvén általam: Luk: VIII. 41, 42, 49—53. v-iből: 2. Adalbert, a’ ki a’ Helybeli Oskolánn kivül Szarvasonn, Mező Berényben, és Eperjesen tanúlván, most a’ Kecskeméti Anya-Osko-lábann, 2-dik évi Philosophus.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 116
Heti: 471
Havi: 1 880
Össz.: 100 758

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 7. Új részlet a Krónikat Nótáriusai, Jegyzőiából.Füzesgyarm
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »