Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

A részletek nem a Krónika sorrendjében következnek!

4. Új részlet a Krónikából,

Füzesgyarmat curátorai  és egyházfiai

   A Krónikából  megtudhatjuk, hogy 1765-ig nem volt az Ecclésiának saját Curátora. Az egyház gondjainak, pénzügyeinek ellenőrzését a prédikátor és a helység bírája végezte. Pápai János prédikátorsága idején  lett saját gondnoka az egyháznak. Elsőként Diviki János  tette le a curátori esküvést. Ettől az időtől kezdve  az Ecclésia ládája nem a helység házánál, hanem a paróchián a predikátornál volt elhelyezve, melynek kulcsát a Curátor őrízte, és ő látta el a gondnoki feladatokat.

   Az 1973-ban kiadásban megjelent csonka Krónikából  az egyház e- fontos tisztségviselőinek neve teljesen kimaradt.

  A Gacsári Krónika 33 Curátor és 122 egyházfi nevét jegyezte fel.

Lássuk a Krónikában feljegyzetteket!

 

                                   6. §.

      A' többi Ekklé’siához tartozó Személyekről,

           Úgymint a’ Curátorokról, és Egyházfiakról.

 

  I.A' Curátorokról.

      Curátorokat leg-először Tiszteletes Pápai János Úr kezdett tétetni az Ekklé'siábann, a' mint maga irja a' Matricula végén, kéttség kivül a' Fő Tiszt. Szuperintentziának az Ekklé'sia Alami'snákról szólló azon Rendelésének következésében, melly épen az ő Predikátorságának elején történt, és a' melly ugyan csak a' Matricula' végén, a' Curátori Esküvésnek Formájával együtt még ma is látható, mellyben a' következő Numerusok alatt rendeltetik: 5-to Mindenféle Alami'snát az Ekklé'siának Curátora végyen kezéhez, a' Templom ajtajai előtt lévő Perselyekből. E végre minden Ekklé'siákbann, Ekklé'sia Curátora, vagy Gondviselője légyen, a' Város' vagy Helység' Birájánn kivül. (A honnan látni való, hogy régen az Ekklé'siának egész gondja a' Predikátoronn kivül, a Város', vagy Helység' Birájánn feküdt, és ez az oka, hogy mindenütt az Ekklé'siai Jegyzésekben, csak az ő neve fordúl-elő: ennek 's ennek Biróságábann; mert a' Biró volt akkor az Ekklé'siának egyedül Curátora.) 6: Minden Ekklé'siában, Ekklé'sia Ládája legyen, és 8-vo az Ekklé'sia Ládája nem a' Város' vagy Helység' Házánál, hanem a Parochiában a' Predikátornál; a' Láda' kultsa pedig a' Curátornál álljon et cet. E' szerént hát a' Tiszt. Pápai János Úr idejétől, az az; az 1764-dik Esztendőtől kezdve, —a' mint kinek kinek közűlök szolgálatjoknak ideje fel-jegyeztetett; de sokaknak meg-lévő Száma Lajstromaik is, nyilván meg mutatják, illy rendel vóltak e' mi Ekklé'siánkban a' Curátorok.

  1. 1.        Diviki János, 2 esztendeig, 1764, és 1765. Nem tudhatni bizonyosan, mikor kezdődött a Curátori Esztendő, az Esztendő elején e' épen vagy Szent György' nap' tájban mint most? A' Matriculában csak esztendők említtetnek. — Ennek idejében épült egy Paróchia — az a' melyben Tiszt. Pápai Úr, és a' többiek laktak a' Templom mellett lévő Dombon.

      2. Mészáros István, 2 esztendeig, 1766, és 1767.

      3. Gacsári János, 3 esztendeig, 1768—69, és 1770.

      4. Huszár István, 3 esztendeig, 1771—72—73. Hogy Huszár István, már 1771-benn Curátor volt, a' még most is meg-lévő Számadó könyve meg-mutatja. Ez alatt épült az Új Fiú Oskola, a' mostani helyén a' Templom mellett leg-először, 1773-bann.          

      5. Nyilas Bálint, 1 esztendeig, 1774-benn.

      6. Gyáni András, 2 esztendeig, 1775- és 1776-bann a' mint a' máig is meg-lévő Számadása meg-mutatja.

      7. Huszár István ismét, 3 esztendeig, 1777—78—79; és így a' Régi, vagy Első Templom' elsőbb meg-bővitésének idejébenn.

      8. Beke Pál, 1 esztendeig, 1780-bann. Számadása meg-van. E' tóldatta-ki a' Pékes Mátyástól cserélt mostani Régibb v. Innen a' Gáti Leány Oskolát.

      9. Gyáni István, 1 esztendeig, 1781-benn. Számadása mutatja.

      10. Gyáni János, 1 esztendeig, 1782-benn.

      11. Erdős Péter, 1 esztendeig, 1783-bann.

      12. E’. Nagy István, 3 esztendeig, 1784—85—86. Számadása meg-van. Ennek idejébenn, 1785-benn készült a' Fa Toronyban a' legelső Csengetős óra, mint oda fellyebb is láttuk.

13. Zsadányi Mihály, 3 esztendeig, 1787—88—89. Számadása meg-van.

      14. Lázár Mihály, 3 esztendeig, 1790—91—92. Számadása meg-van. Ennek idejében épült ismét a' Fiú Oskolának azon régibb része, mely később, 1827-benn L formára ki-tóldatott, és

a' másodszor bővített Templomnak kerítése. Különös kegyességű jő Keresztyén ember volt, ki több ízben jó summákat adakozott az Ekklé'siának; különössen pedig az Oskolás Árva gyermekek' könyveinek szükségére, 1810-benn, adott 50 forintokat. 15. Sári Péter, 2 esztendeig, 1793—1794. Ennek idejében épült a' mostani formábann máig is meg-lévő Innen a' Gáti Leányok Oskolája.

      16. Vári András, 1 esztendeig, 1795-benn.

      17. Sári István, 2 esztendeig, 1796—97: usqu. ad 12-am Mart. 1798.

      18. Daru Mihály, 1 esztendeig, 1798-99 12. Mart.

      19. Sárándi Bálint, 5 esztendeig, 1799—1804, Ennek idejében épült a' Mostani Új Templom és Torony. Segéd Curátor volt ezen építési idő alatt mellette Gyáni János. Hihető, hogy Hajdú Mihály is illyen másik Segéd volt, ki az 1800-dik Esztendőről Curátornak irattatik.

      20. Gyáni János, (az, a' ki Segéd Curátor volt Sárándi Bálint mellett.) 3 esztendeig, 1804—

1807-ig.

      21. Daru Mihály, ismét, 1 esztendeig, 1807—1808. Ennek idejében épült az Ujabb, és

mostani Paróchia.

      22. Lazár András, 3 esztendeig, 1808—1811.

      23. Bondár György, 1 esztendeig 1821—1812.

      24. Nemes Czeglédi János, 2 esztendeig, 1812—1814.

      25. Lázár István, 3 esztendeig, 1814—1817. Ennek idejében épült a' Túl a' Gáti, vagy Ujabb Leány Oskola. A' 3 Lázárok, Mihály, István, és András nevű Curátorok mind Testvérek voltak. Istvánt én temettem cum Textu: Ján: XI. XII: „Lázár, a' mi barátunk aluszik; de elmégyek, hogy fel-költsem őtet.”

      26. H. Nagy István, 2 esztendeig, 1817—1819.

      27. Ibrányi Péter, 2 esztendeig, 1819-1821  Az 1836-diki Cholerában hólt meg, 's temettetett általam Augusztus 24-dikén, cum Textu: Filip: I. 21. k. „Énnekem mind éltemben, mind halálomban nyereségem a' Krisztus.

      28. B. Tóth Sándor, (Bota Tóth, — mostani Rector Tóth Bálint Úrnak Édes Attya.) 2 esztendeig 1821—1823 Ennek idejében, 1823-bann volt itt Gyarmatonn, a' legelső Tractualis Gyűlés. (Dislocatoria Sedes) — Most is Presbyter                         

        29. Mészáros István, 5 esztendeig 1823-1828. Ennek.     idejébenn   tóldatott ki L formára a' Fiú Oskola, 1827-benn; ugyan ennek idejében épült az Ekklé'sia Granáriuma is, 1825-benn. — Most is Presbyter.

       30. Gyáni János, ugyan az, kit fellyebb Nro 19. és 20. láttunk, 4 esztendeig, 1828—1832. Lásd alább a Fő Birók között.

      31. Sári János, 1 esztendeig, 1832—1833.

      32. Homoki András, 3 esztendeig, 1833—1836.

      33. Vitáris Pál, 1835-tól fogva, mind ez ideig.

 

                           2.Az Egyházfiakról.

      Egyházfiak 1750-től fogva szakadatlanúl voltak (az előtt is lehettek, 's voltak is.) illy rendel, a' mint a' Tiszt. Pápai János Úr jegyzéseibenn fel-találtatik, tsupán tsak szolgálatjaiknak idejével (kiki közűlök mennyi ideig 1750-től kezdve, ezen a Rendenn, 1779-ig jöhetünk le, tudnillik a nevezett Tiszteletes Úr hivatalának végződéséig.

       CzeglédiFerencz, 1 esztendeig.

       Sárándi Márton, 3 esztendeig.

       Csató György, 2 eszt.

       SzabóMihály, 2 eszt.

       Sárándi Márton, ismét, 4 esztendeig.

       Diviki János, 1 esztendeig.

       Sárándi Márton, ismét, 1 esztendeig.

      ’Siros Pál, 2 esztendeig

       Barta Péter, 1 esztendeig.

       Beke János, 2 esztendeig.

       Beke Pál, 1 esztendeig.

       Végh Péter, 1 esztendeig.

       Szabó Mihály, 4 eszt.

       Sárándi Bálint, 1 eszt

       Ifjú Szőke István, 1 eszt.

       Csató Péter, 1 eszt. 1776.

       Sárándi Bálint, 1 eszt.

      Szőke István, 1 eszt. 1777.

      Szabó Mihály, meghólt, a' veje Tóth Pál, töltötte ki helyette.     1778.

Ez bizonyosan hibás le-irás ; mivel ugyanazon nevek többször jönnek-elő bennne.

A' többieknek neveiket, a' Szám-adó Laistromokból keresgéltem ki, a' mennyire reájok akadhattam.

      1778-bann vólt bizonyosan Tóth Pál, a’ mint Laistroma meg-mutatja.

      1780-bann, Csató Péter, a' mint igen el-nyűtt, 's el-rongyollott Laistromából valamennyire ki-vehettem.

1783-bann: Gyáni Péter, Lajstroma mutatja.

1784-benn: Kovács Gy. János, Laistroma mutaja.

1785-benn: Ladányi István, Laistroma mutatja.

1786-bann: Pataji János, Laistroma mutatja.

1787-benn: Hegyesi István, Laistroma mutatja.

1788-bann: P Szabó István, Laistroma mutatja.

1789-benn: Z. Tóth Péter, Laistroma mutatja.

      1790-töl fogva, mind ez ideig tökélletes bizonyossággal, fel-jegyeztettek ily renddel:

1790-benn: F. Csák István

1793-bann: Szabó István.

1791-benn: Hegedűs Mih.

1794-benn: Csató Mihály.

   1792-benn: Török János.

   1795-benn: Eke Péter.

      1796-tól fogva:

Népesedvén az Ekklé'sia, 2 Egyházfiak kezdtek tevődni, ezen nevezet alatt:

 

 

 Innen a’ Gátonn.         és          Túl a' Gátonn.

 

Lakatos Mihály,                         Barna János, 1796—1797.

Kóti János,                                 Zsadányi Pál, 1797-1798.

Diviki József,                              Zsadányi Péter, 1798-1799.

Kiss András,                              Csató István, 1799-1800.

Kiss András,                    ismét Hegedűs János, 1800-1801.

Nyilas Mihály,                          Mészáros Mihály 1801-1802.

Vári F. István,                          Hati Ferencz, 1802-1803.

B. Nagy Mihály,                       Homoki János, 1803-1804.

Kiss Mihály,                             Tóth Sándor, 1804-1805.

Kiss Ferencz,                           Gyáni Pál, 1805-1806.

Csák Ferencz,                          Homoki Péter, 1806-1807.

Z. Pengő Pál,                           Sári P. Gergel,y 1807-1808.

Bökfi Péter,                              Pardi István, 1808-1809.

Kiss P. Péter,                           Barna István, 1809-1810.

Kiss P. Péter ismét,                  Csató Ferencz, 1810-1811.

Kiss F. János,                          Nagy Gy. István, 1811-1812.

Molnár Mihály,                        Kontra János, 1812-1813.

K. Tóth István,                         Vincze János, 1813-1814.

Kiss F. János                ismét   Borbély (Nyíri) János, 1813-15.

Homoki Pál,                            Homoki Sándor, 1815-1816.

Zugi Sárándi Bálint,                Borbély (Nyíri) István, 1816-17.

Erdős András,                          Nagy Gy. István ismét, 1817-18.

 

             E’ következők az én időmben vóltak:

 

Nagy Gy. János István,           Zsadányi Péter, 1818-1819.

Zugi Szűcs János,                    Pálfi Péter, 1819-1820.

Makai András,                        Lázár Mihály, 1820-1821.

Beke Jó’sef,                            Hati János, 1821-1822.

 

          Ez után többnyire Mester emberekből kezdtek tétetni.

 

Makra János, Timár      Hegedűs János, Csizmadia 1822-1823.

Vári S., Csizmadia         Erőss Gábor, Asztalos 1823-24.

Szabó János, Timár       Kóti Sándor, 1824-1825.

Hegedűs F., Timár        Bökfi Jó’sef, Szűcs, 1825-1826.

K. Kiss J., Csizmadia    Batári János Timár, 1826-1827.

Hegedűs Péter, Tímár   K. Tóth András, Csizmadia 1827-28.

Kis Hajdú János            Váradi János, Kovács 1828-1829.

   , Csizmadia

Ungi András,                Kéki András Tímár. Ez elbetegeskedvén,                    

                                      hivatalos Esztendejének felét,

                                      Kardos Sándor  Timár

                                       vitte-ki 1829-1830.

Csató András Szűcs,      Diviki Péter Csizmadia, 1830-1831.

F. Tóth Sándor,             Tólcsvai Sándor, Korsós 1831-1832

     Csizmadia.

Bálint László, Szűcs      R Szabó Mihály, Csizmadia 1832-1833.

Csák János, Kovács      Fekete Mihály, Timár 1833-34.

K. Tóth Sándor,             Makai Jó’sef, 1834-1835.

Kóti János                     Makai József ismét, 1835- 1836

Szabó G. András,          Sári István, Csizmadia, 1836- 1837

       Szűcs                             

 Ns.Dadai Oláh Mihály, Kontra András Csizmadia, 1837-1838. 

       Szűcs

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 88
Tegnapi: 116
Heti: 497
Havi: 1 906
Össz.: 100 784

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 4. Új réslet a Krónikából,Füzesgyarmat Curátorai és egyházfiai
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »