Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

  Családom apai, Diviki ág eredetének megállapítésa végett kutatom a Divék nemzetség származását. Ehhez számos családkutató munka áll rendelkezésre. Az általam ismerteket a weblap végén felsorolom.

                               Divék nemzetség

   Fiam, Diviki Nagy Attila hobbybol tanulmányozza a magyarság eredetét.

Ő hívta fel a figyelmemet néhány, a magyarság őstörténetét és a magyar

családokat kutató műre, melyekben gyakran előfordul a Divék-nemzetség. 

 

  Nagy Iván:" Magyarország családai"/1838/ című 13 kötetes mnkája

részletesen foglalkozik a Divék-nemzetséggel, amelyik a honfoglalás kori

108 nemzetség egyike volt, mely Nyitrától É-ra,Trencsén megye területén

a hegyek lábánál telepedett le. Az általuk létrehozott első település

Divék és az ezt követők, ma is léteznek Szlovákia területén.

   Engel Pál: "Középkori magyar geneológia" c.-ű munkájából megtudhatjuk,

 hogy az 1200-as években a Divék-nenztségnek 3 ága volt ismert. Engel 

1-5 táblázatban  ismerteti az egyes ágak alapítói és azok leszármazóinak

nevét. A 3 ág alapítói a következők:

           /a hozzájuk tartozó leszármazók neveit itt nem kötlöm/

   1.Mikó ág                   2. Folkmár/Bán ág                 3. Akor ág

   A Divékek századokon át a Felvidék legtehetősebb és legszerteágazóbb

családai közé tartoztak

   1348-ban a nemzetség 2. és 3 ága közös akarattal 9 törzsre oszlott,

melyet a nyitrai káptalan előtt kinyilatkoztattak. Javaikat is megosztották.

    Nagy Iván  munkájából  megtudhatjuk, hogy az  egyes törzsek, mely

ágakból alakultak kik voltak az egyes törzsek alapítói. 

 Törzsek            Alapítók                                                     Ágak            

  1.t.    Bán 1258 é fiai Barleus és Bodmér 1277                        2.ág       

  2.t.    Kozma 1268, Bán testvére                                         2.ág        

  3.t.    II.stván 1294/Akor unokája/ és testvérének fiai 1348      3.ág

  4.t.    I Mihály 1282/Akor unokája/ és fiai 1348                       3.ág

  5.t.    Kis-Bossányi Katika, ,egyházi Jouka 1299, Akor un. neje   3.ág

  6.t.    Neszteus 1299,/Akor unokája/ és fiai 1348                     3.ág  

  7.t.    II.Tamás/csorba/1348, /Akor unokája/ és fiai 1348   3.ág

  8.t.    Teresztyén és Tamás 1328, Akor unokái és fiai 1348       3.ág

  9.t.    II.Miklós 1348, /Akor unokái/ és fiai 1348                      3.ág   

   Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy mely családok származtak a

  Divék-nem-ből, és kik tekinthetők őseiknek  őseiknek:

  Ág  Törzs           Alapító ős                              Család

  1.   Rátóth 1246      Péter fia,János 1324           Besznyákfalvi Besznyák    

                               László/lack/ 1322              Mattyeseczky                          

        Basca1330        László 1380                      Majthenyi, Kesselőeő ns és br     

                               Miklós1341                       Bacskády,Bacskafalvi-Bacska           

                               Pető 1330                         Krencsey                                       

  2.   Bán 1258          IBarleus 1277                   Bossányi,Nagybossányi ns és gr 

                               Iroszló 1277                     Nagyboss. és N.yugróci ns és br 

                               II.Bodmér,András 1352      Újfalussi, Tőkésújfalusi            

                               Gergely 1434                    Majthe /Majthenyi/

        2.kozma 1247    Jakab 1366                     Provenci Bossányi                  

                               Tamás 1356                     Neopáci Bossányi                      

  3.   3.István1299    Bálint1348 un.Gáspár         Újfalussiy, Divék-újfalusi        

                              Bálint fia András 1414         Rudnay, Rudnai és D.-Újfalusi 

                                                                     / előfordul Rudnyánszky néven/    

                              Bálint un Boldizsár 1459      Újfalussy, D.-újfalusi és  

                                                                                  Sámbokréty gr és ns   

                              Bálint vonal Gergelytől        Újfalussy, d.-újfalusi br, gr, ns   

  4. 1.Mihály1329      Mihály 1329                      Kissbossányi   

  5. Jouka

  6.Neztes 1299         Moko fia László 1415         Zomorfalvi Jókuty                      

  7.Tamás1278          Egyed 1342                       Divéky, Divéki és Kisbossányi

                                                                       /egyházas Divék/

  8.Terestyén1328                                             Turchányi /leányágon/         

     Tamás 1328                                                Mocsolnoky                    

  9.II.Miklós/vásáro D./  Miklós 1348                   Csermedi

                           Elleus 1403             Majthenyi,majd Mattyesinczky/leá.á./

                                  Elleus                            Prieszy

   Az osztozkodást követően egyes családok tovább  gyarapodtak,

elhagyták  de genere Divék /ősi/ nevet, és birtokaikról nevezték el 

családjukat. A mai napig leszármazó családjaik címerének az alapját is 

az ősi Divék címer képezi, és büszkén valják magukat a Divék-nem

leszármazottjainak. 

   Más családok az új nevük mellett megtartották a Divék előnevet. 

   A 7. törzs, Tamás törzse, az egyházas Divék tartotta meg az

ősi de genere Divék nevet. Tőle származnak a mai napig élő

Divéky,Divéki és feltehetően, a Diviki családok. 

Idővel egyes törzsek meggazdagodtak, mások elszegényedtek. 

Az Az Árpádház idején még sok Divék-nem beli töltött be jelentős egyházi

és világi tisztséget. 

 Divék-nemzetségi birtok nagy részét 1390 körül Csák Máté kaparintotta

meg.Ágoston Péter:"A magyar nagybírtok története"/1913/ munkájában

a következőket írja: "... nádorrá választják, s méltóságát arra használja,

hogy birtok elkobzásra ítélje mindazokat, akiknek birtokait meg akarja

szerezni, így szerezte meg a király tiltakozása ellenére a Divék-nemzetség

birtokait is.

   Azokról a családokról, akik jelentős egyházi vagy világi vezetőszerepet

töltöttek be, vagy nagy vagyonnal rendelkeztek, sokkal több adat áll

rendelkezésre. Ezért a családkutató munkák csak a nemesség geneológiáját

vizsgálja.

Nagyon sok családkutató mű foglalkozik a Divék-nem származásának

felkutatásával.Az egyes művek között bizonyos eltérések mutatkoznak.

  Tekintettel a család szerteágazására, az eredeti ősökhöz való

visszavezetés teljes hiteleséggel lehetettlen. 

                                    - . -

 Feltevésem szerint, a Diviki családok leszármazása a 7., Tamás törzséből

lehetséges. Ezért a továbbiakban ennek a törzsnek a leszármazási

vonalát vizsgáltam.

   A sok családkutatómunka közül Szluha Márton:

"Nyitra v.megye nemes családai"I-II.köt vizsgátam, mivel legrészletesebben

foglalkozik a Divék nemzetség 7. törzsének leszármazásával.

  Azt  írja, hogy  eredetét az Árpádkorig vissza vezethető, legősibb

magyar nemesség, talán legkiterjedtebb rétegét a Divék nemzetség alkotta

 Közel honfoglalás kori szétágazás tetelezhető fel. 

  Divéky, Divéki és KIsbossányi család ősének: Csorba Tamásnak

a leágazási vonalát VII táblázatban mutatja be/a teljes t.itt nem szer./

 Célom az volt, hogy Tamás törzsének elágazási vonalait

tanúlmányozva, találjak kapcsolatot a Divékiek, és az 1700-as évek

elején füzesgyarmatra telepedett Divikiek között.

 Ez elég lehetetlennek tünt. Egyes családok vonala már az 1700-as

évek előtt megszakadt. Velük, a feltételezett kapcsolódás bizonyítása

mélyreható kutatási feladatot igényrlne. Más leágazás folytatódott

ugyan, de nem lehetett kapcsolatot találni a vizsgált időszak Diviki

családjaival.

A vizsgálódás eredménye mégis kecsegtetőnek tünt. A VI. táblázatban

találtam 3 olyan Divékit, akiknek neve és születési adatai  kis eltérésselszinte

megegyeztek a Füzesgyarmatra telepedett Divikiekével.Sajnos a lemenőit a

táblázat nem tárgyalta.

A következőket tételeztem fel: 

 Mátyás, az apa 1695-ben született,és  1744-45-ös országos nemesi

összeíráskor Divéken, az ősi bítokon éltek.Ekkor a megye még  igazolta ősi nemességét.

Háromszor nősült. A 2. és 3. házasságából született fiú gyermekeinek,

akik az összeíráskor még apjával, Divéken együtt élhettek szintén igazolták

nemességüket. 

Az első házasságából született 3 idősebb fia:

János 1724-ben Divéken született,

György 1726-ban Divéken született,

Zsigmond 1731/talán Sámuel/ Divéken született, egyikük nemességét

sem igatolták. Valószínű, hogy ekkor már elköltöztek Divéki ősi birtokról

A VI-os táblázat további adatokat nem tartalmaz róluk.

Feltételezés szerint az 1744-45-ös nemesi összeíráskor már nem

tartózkodtak Divéken, ezért nemességüket a megye nem igazolta.

Szülőföldjük elhagyása után közvetve, vagy közvetlenül Kassára 

költözhettek, 1700-as évek elején, már lehettek Füzesgyarmaton.

Amennyiben valamilyen okírattal igazolható kassai tartozkodásuk,akkor bizonyosra vehető, hogy  

ők, azonosak a füzesgyarmatra leteletedett ősökkel. Ez esetben:

Családom apai, egyenesági leszármazási vonala a következő:

    Akor/Divék-nem 3-ik ága/

    Csorba Tamás 1278 /I.tábl.,7. törzs/

    Egyed 1342+ Nyitraszegi Klára

    Tamás 1380/59 bajmóci várnagy

    János 1428/39

     István+N.Lucia

     Péter 1477/1509 trencsányi várn.+Borogyányi Bragyányi Skolasztika

     Lénárd 1529/57 pap

     Gábor+ Tuhlasovics Magda

     Mihály 1600+ Fornószegi Ramocsay Fruzsina

     György /VI.tábl.,idősebb György ág/

     Zsigmond 1653 Divék+ ns.Naményi Anna

    Mátyás 1695 Divék 1754/55 Nyitra vm.-1=Gyuris Kata, 2.Mária, 3.Kata

      I                    I                      I                    F.D..ns.,Gy.D.ns.,-J.D.ns

  1.János1724 D. 2.György1726 D. 3.Zsigmond1731 D.

/Mátyás 1. házasságából született:János, György, Zsigmond lehetnek

a füzesgyarmati Divikiek ősei. További kutatás szükséges/

       I

 Amennyiben a feltételezés igaznak bizonyul:   

folytatás lásd a füzesgyarmati Diviki János leágazásánál !

 

     Ám, az sincs kizárva, hogy valamely Diviki család őse, a szerteágazó

Divék-nem azon tagja, aki még századokkal ez előtt viselte az ősi

Divék nevet, de leszármazási vonala nem ismeretes.

 

 

 

                   

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 75
Tegnapi: 116
Heti: 484
Havi: 1 893
Össz.: 100 771

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Divék nemzetség.
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »