Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

A részletek nem a Krónika sorrendjében következnek.

5. Új részlet a Krónikából.

Füzesgyarmati eklézsiához tartozó tanítók 1750-1838-ig

A Krónika 31 tanítóról ír részletesen. Az 1973-ban kiadott csonka krónikában mindösszesen 12 tanító került ismertetésre/a szerző szerint a fontosabbak/. A kiválasztás módja és az értékelés szempontja nem ismert.

Felhívom a helyben lakó, és az elszármazott törzsgyökeres füzesgyarmati családok figyelmét, hogy a Krónika eredeti, teljes szövegének áttanulmányozása során nagyon sokan rátalálhatnak saját őseikre!

Lássuk a Krónikát!

                                     §. 5.

   

      Az Ekklésiai, vagy Belső Személyekről 

 úgymint: a Predikátorokról, és Oskolai nagyobb, és kissebb, — Fiú, és Leány Tanitókról.                         

Megjegyzés:   A Prédikátorokat később ismertetem.

            Az alsóbb fiú tanítókat, valamint a lányiskola tanítóit a következő, 6. Új részlet tartalmazza.

 

                       II. Az Oskolai Tanítókról

                         1)A’ Fiú Oskolabeliekről, 

                              ily renddel:

              a) A Rectorokról, vagy Oskola’ Mesterekről.

      A’ régibb időkbenn, kik lehettek itt Oskolai Tanítók a’ Matricula el-veszése és a’ Documentumok’ nem létte miatt, bizonytalan. Még maga a' különben igen Curiosus Tiszt. Szilágyi György Úr sem jegyzette fel ezeket; hanem tsak a' maga idejebelieket, kiknek rendje, az 1750-dik Esztendőktől fogva igy következik:

      1. Jó'sa András, hozatott a' debreceni Collégiumból, hol 1745-ben subscribált, valamint a' többiek is ő utánna, mindnyájan onnan hozattak. Ez, tsak egy esztendeig szolgált, 1750-benn. 2. Kállai János, ismét 1 esztendeig, 1751-benn (subscribált 1747.)

     3. Pataki István, 5 esztendeig, 1752—1757-ig; Subscribált ez is 1747-benn, és második vólt a' Grádusbann. Rectorból Nótáriussá lett ugyan itt helyben, és itt hólt meg is 1763-bann, Május' 15-dikénn, 40 esztendős korábann, Nótáriusi hivatalábann. (Protocoll. Funerum) Patakiról több jegyzések oda alább lesznek a' Notáriusok sorábann.

      4. Szeles Péter, 1757—1760-ig. Subscribált 1751-benn.

      5. Géresi László, 1760—1762-ig. Hibásan van 3 esztendőre téve a' T. Pápai Úr jegyzésében, vagy az Antecessorai közzül valamellyik kevesebb ideig volt, mert a' következő Rectornak Kádár Istvánnak ideje igen bizonyos. Subscribált 1754-benn, a' honnan látni való, hogy már akkor is nagy aetású Deákok hozattak ide Rectoroknak.

      6. Kádár István, 1 esztendeig, 1762-benn, 12-ik Mártziustól fogva. Esztendőt töltvén a' Rectorságban, Helység Notáriusának állott, a' mint ki-tevődik a' Matricula' végénn, és így lett a' fenn-nevezett Notárius Pataki hellyébe, ki 1763-bann hólt meg Májusbann. Subscribál 1758. Volt ez születésére nézve Kecskeméti, és idővel 3 Leányai után, törzsöké az itt megtelepedett Hivatalbeli Familiájának, nagyobbik Leányát Juditot, Csala Sámuel elébb Notárius azután Uradalmi Kasznár; másikat Juliannát, Tiszt. Bonyhai Sándor Úr, harmadikat 'Su'sánnát, Kozák György, ki Csala helyébe állott Notáriusnak, vévén feleségekül. Mező- Berénybe ment innen Notáriusnak és ott hólt meg.

      7. Sződényi József, (Josephus N. Szödényi), 1763—1766-ig. Született Nádudvaronn, és az az N. nevezet hihetően vagy Nádudvarról, vagy Nemességéről (Nobilis) ragadt-rá. Subscribált 1757-benn. Lett Rectorsága után Dobozi Predikátorrá.

      8. Madarasi Imre, 4 esztendeig, 1766. 15-a Apr. 1770. Született Madarasonn, subscribált 1758., végezvén Rectorságát, Academiákra ment, de hol lehetett Predikátorrá nem tudatik:

annyi bizonyos, hogy igen jó és Reguláris Tanitó vólt, a' mint a' mai öreg emberek, kik Tanitványi vóltak, emlegetik: Kisded szerű alacsony és igen barna ember.

      9. Bereczki Márton, 3 esztendeig, 1770. 28. Mart. 1773-ig. Született Kémerenn, Deákká lett 1762., Rectorsága után ment Academiákra. A' Rectori Pátense, ma is megvan.

      10. Szilágyi János, máskép: Szilágyi Tseh János, 3 esztendeig, 1773. 13-a Febr. —1776-ig. Született Szilágy-Csehenn, subscribált 1765., ment hasonlóképpen Academiákra.

      11. Gál Sámuel, vagy Gaal Sámuel 3 esztendeig, 1776—1779-ig. Született Gyomán, ment Academiákra 's lett Szathmári Predikátorrá. E' miatt sok izetlenségei, és háborúságai voltak, Tiszt. Pápai János Úrnak, melly ügy a' Tractus székénn is fenn-forgott.

       12. Szathmári Ferencz, 4 esztendeig 1779. 4-a Mart. —1783-ig. Született Hajdú- * Lásd a mult esztendei „Évkönyv” 68—155. l. Böszörménybenn, Predikátorrá lett.

      13. Gál Gábor, 3 esztendeig, 1783., 8-a Mart.—1786- ig. Született Szentesen, Predikátorrá lett Körmenden Vas Vármegyébenn. Igen tréfás, elmés, és mulattató ember volt, a' miről mind itt helyben, mind másutt sokak előtt mind e' mai napig nevezetes. De valamint Gál Sámuel miatt Tiszt. Pápai Úrnak: úgy ő miatta is akkori Predikátor Tiszt. Szindi Úrnak sok bajai, 's kedvetlenségei voltak, a' mellyeket ugyan ő mind a' Tractus előtt magáról adott Reversalisábann, mind a' Tiszt. Úrhoz intézett különös könyörgő Deák Levelében, keservesen megbánt. Lásd Archiv.

      14. Sárközi Sámuel, 3 esztendeig, 1786—1789-ig Született Kecskemétenn, Predikátorrá lett Élesdenn, mely hivatalban számos esztendőket töltvén, nyugalomra lépett, és most Nagy- Váradonn, önnön házában lakik. Predikátorsága kezdetében, feleségül vette magának, ide való születés, Nyíri Annát.

      15. Zilahi János, 4 esztendeig, 1789—1793-ig Született Hajdú Böszörményben. Lett Békési Predikátorrá, 's idővel ezen Nagy Tiszteletű Békés-Bánáti Egyházi Vidéknek Assessorává. Mint jó Tanítót, máig is háládatosan emlegetik vólt Tanitványai. 1818-bann a' Preikátorságot letévén, az ólta ugyan csak ott helybe Békésenn maga házában pihenésben él. Vagynak 2 Gyermekei: Leányja kit Gyomai Predikátor, Tiszteletes Tudós Assessor Dávidházi Sámuel Úr tart nőül, és János fija, ki a Szilágybann Dobrai Rectorságát végezvén, most Gyomai Segéd

Lelki Pásztor 's egyszersmind Leányok' Tanítója.

      16. Megyeri Ferencz, 3 esztendeig, 1793—1796. Született Komádi Helységében. Deákká lett 1785-benn. Végezvén Rectorságát, hazájába ment, s ott minden hivatal nélkül él.

      17. Marjai Sámuel, 3 esztendeig, 1796-1799-ig. Született Túrkevibenn, oda való Predikátor, és Nagy Kunsági Esperest, Marjai Albert Édes Attyjától. Deákká lett 1788-bann, a híres Poéta Csokonai Vitéz Mihály, és Túl a Dunai Püspök, Fő Tiszt. Tóth Ferenc Grádusábann. Rectorsága után Debrecenbe telepedett le, hol idővel Eskütté, és Város' Gazdai Hivatalokat viselt, s ott hólt meg.

      18. Farkas János, 4 esztendeig, 1799-1803. Született Losoncon Nógrád Vármegyébenn. Academiákról lejövén, a Túrkevi népes Ekklésiának Prédikátora lett, hol csak ugyan több esztendőkig viselt hivatala után, most már pihenésben él. Subscribált 1793 bann. Házasság nélkül élt mind eddig.

      19. Keresztes János, 2 esztendeig, 1803—1805. Deákká lett 1796-ban. Született Erdőhegyenn. Rectorsága végeztével a Szilágyságba ment Predikátornak, Krassóba, és ugyan ott hólt meg is. Ezeknek a 2 utóbbiaknak, Farkasnak és Keresztesnek idejökben, volt leg virágzóbb a Füzes Gyarmati Oskola, a mi meg tetszik avagy csak onnan is, hogy ebben az időben, még a Deák nyelvnek Syntaxisa is, és pedig fundamentomosan, s dicséretesen taníttatott itten, a mi az előtt soha nem történt. Amaz elsőbbnek keze alól került ki, ama jeles talentomú Ifjú, Ns. Dadai Oláh Jó'sef, ki a Debreceni Collégiumnak egy időben valóságos dísze, Eskütt Deák, és Veteránus Rhetorok Preceptora is vólt, de tsak fél esztendeig, — a nagy reménységü Ifjú elbetegesedvén, s élte 22-dik évében, száraz betegségben, — mellyet húzamos szorgalma; de azt meg nem győzhető gyenge testi alkottatása által vont magára, meg halálozván, 1815 Februárius Hónak végénn. Epitaphiumot Deák nyelvenn, én készitettem neki.31 — Ezeknek köszönhetem én is Isten után

gyermeki elmémnek leg-első szerencsés kifejlődését.

      Áldott Lelkek! Kedves Tanitóim! „Nulla dies unquam memori vos eximat aevo!! Ezek voltak Tanítói, Tiszteletes Bonyhai Jó'sef Úrnak is, ki itt idővel Rectorrá, majd T.-Füredi Predikátorrá lett.

      20. Horváth Dániel, 3 esztendeig, 1805—1808. Született Bitskénn, Subscribált 1798-bann. Rectorsága után lett Csákvári Predikátorrá, ugyan ott idővel Tractualis Assessorrá. Egy vólt ez is Oskolánk leg-jelesebb Tanitói közzül, ki a szokott Tudományokonn kivül, a Deák nyelvet, és Harmóniával való éneklést is szorgalmatosan tanította, és ama két elsőbbek által kezdett szorgos tanítás módját, hasonló tűzzel folytatta; a honnan az ő keze alól is, jó készületü Ifjak kerültek a Debreceni Collégiumba, kik tudományok alapját ő tőlle vették, mint Hati         Sándor, és Szőke György, kik közzűl idővel, amaz ugyan itt Rectorrá; eme pedig a Méltóságos Uradalomnál Ispánnyá lett.

      21. Rácz István, 2, és 1/2 esztendeig 1808—1810. őszig. Volt a Debreceni Collégiumban Eskütt Deák, és Novitius Syntaxisták Preceptora; de a mely hivatalból fél esztendő múlva, bizonyos okokra nézve ki-tevődött. Restes tanításáért is; de bizonyos Külföldi asszony személyekkel való botránkoztató társalkodásáért is, a szokott idő előtt elbotsáttatván, Debrecenbe ment, és ott egy Hegyiné nevű Özvegy Asszonyt vevén  feleségül, ott lakott minden hivatal nélkül, mértékletlen élete miatt, nem sok idő múlva meg-halálozván. Semmi magzatot maga után nem hagyott.

      22. Peleskei Miklós, ismét 2 és 1/2 esztendeig, 1810-nek Őszétől fogva, 1813-nak tavasszáig. Született Máté Szalkánn, oda való Predikátor, és a Szathmári Egyházi Vidék' sok ideig vólt Esperestjétől Nagyt. Peleskei Miklós Édes Attyától. Subscribált az 1804-dik Esztendőnek 1-őbb Grádusábann, (ebben az Esztendőben változván a Tanítás' Rendje a Debreceni

 

31 Néhai Dadai Jó'sef, valamint itt a Helybeli Oskolában: úgy a Debreceni Collégiumban is, mindenkor tő szomszédom vólt: Ő mindenkor itt is, ott is első volt a Grádusban, én pedig második; és ez igen jeles vetélkedési ösztönre adott mind a kettőnknek alkalmatosságot. Sajnáltam mindég szerfelett halálát, mint sajnálom azt is, hogy a neki általam készitett Epitáfiumot, tsak töredékül írhatom le ide, mellyet régi hányt‐vetett irásom köztt szerentsémre darabokban — meg‐találtam:

„Heu spes fallaces, et inania vota futuri

„Quae rotat ambigua trux Libitina colo!

„Sicne JOSEPHE ergo, prima fraudate juventa

„Fers DADAY! nondum debita membra solo.

Quem FÜZES‐GYARMAT primis excepit in ulnis

„Debrecii Faciles excoluere Deae.

„Tu miser heu Juvenis! — liceat modo rumpere fata

„Spes patris, et patrie magna futurus eras.

„Ast dum onnis auges quatuor tua Lustra duobus,

„Palladis e greiuio te rapit atra dies

„Sic, ubi pacatum, tangit prope Narita portum:

„Ictus ad aquoreas praecipitatur aquas.

„Lilia sic Campi tenero vernatia flore

„Agricolae infesta falce recisa cadunt.

„At Tu! sic positum jam Corpus inane Valeto

„Et tua pacatis, sedibus Ossa Cubent!!

Volvunt que ambiguis abdita fata rotis — újabban talált irásomban igy van, és ez jobb is. — Több versek is voltak az eredeti Epitaphiumonn; de már azokra nem emlékezem, s irásim között sem találom. — Temettetett a Ts Böszörményi Pál Úr házától, hol utánnam és T. Bozik, és Aranyi Urak után idővel Instructorrá lett. Predikálta

Fő. Tiszt. Püspök Benedek Mihály Úr, Pred. IX. 14. verséből.

Collégiumban, 2 Grádus subscribált egyszerre, ezen nevezet alatt: „Gradus Anni 1804 Prior, és Gradus ejusdem anni posterior.”) — Ez is Antecessorának példája szerént hasonló hibái miatt, idő előtt elbocsáttatott. Lett idővel a Nyírségenn, elébb Ó-Pályiban; azután Gyulajban Predikátorrá, — és ugyan itt végezte — el életét is hirtelen halállal. Ennek, és az előtte volt Rác Istvánnak idejében, volt leg roszszabb állapotban a Fűzes-Gyarmati Oskola, és nagy kár, hogy amaz előttök volt 3 Deák Tanítók után, illyenek következtek, azoknak fénnyekre homályt vetettek.

      23. Szondi Jó'sef, 3 esztendeig, 1813—1816. Született Mező-Túronn. Deákká lett 1805- benn. Rectorságát végezvén, Német nyelv' kedvéért, Po'sonyban, és Bécsben darab ideig múlatott, onnan le-jövén, először itt helyben, Tiszt. Bonyhai Sándor Úr mellett, az én hazajövetelemig, s hivatalba való bé-állásomig káplánkodott; azután lett Karcagi káplán;

végre 1823-bann, Burai Predikátor, vévén feleségül Túrkevi Predikátor, Tiszt. Bonyhai Jó'sef Úrnak egyik leányát, és ott lakik most is. Vólt ez szelíd, és jámbor erkölcse mellett, egyszersmind jó, és serény Tanító.

      24. Bonyhai Jó'sef, 3 esztendeig, 1816—1819. Mártius 12-dikéig. Született itt helyben Tiszteletes Tudós Bonyhai Sándor Úr Édes Attyától, és Kádár Julianna Édes Annyától. Rectorságát végezvén, Po'sonyban, és Bécsben meg-fordúlt: idővel lett Tisza-Füredi Predikátor, hol lakik most is. Feleségül vette a Nyírségről Nemes Nagy Juliannát, kitől születtek 5 Gyermekei (Subscribált 1808-ban, volt Eskütt Deák is.)

      25. Hati Sándor, 3 esztendeig, 1819—1822. Született ez is, e' mi Füzes-Gryarmati Ekklésiánknak kebelében, sok ideig Eskütti, és Fő Bírói Hivatalt viselt Hati János Édes Attyától, és Pataji Sára Édes Annyától. Deákká lett 1811-benn. Végezvén Rectori pályáját világi hivatalra adta magát, lévén először Csegénn, a Mélt. Vay Miklós Úr jószágában Számtartóvá 1823-bann, a mikor meg is házasodott, vévén hitveséül, ide való kántor, s Hazánkfia Bálint Péter Úr, Oláh Sára Asszonytól való egyetlen egy Leányát, Theréziát; majd később Arad vármegyében Segethan, vagy Dreyspitz nevű Német Helységben, az Atzél Familia birtokábann, Ispánnyá; majd ismét Hazájához közelebb jövén, Körös-Ladánybann; ismét azután a Mező-Berényi Uradalomban ugyan csak Ispánnyá, mely hivatalát máig is viseli. Gyermekei közzűl életben vagynak 3-mann, úgymint: Sándor, Károly, és Ludovica.

      26. Bakos Mihály, 3 esztendeig, 1822—1825. Született Kis-Paládonn, Szathmár Vármegyében, oda való Predikátor, Néhai Tiszt. Bakos István Úr Édes Attyától, és Budai Borbála Édes Annyától. Volt elsőben Szigeti tanuló, később Debreczeni, hol az 1813-diki Grádusba subscribálván, Bienniumbann, Tanitványom volt: idővel a Quinta Classis' Preceptora lett. Füzes-Gyarmati Rectorságát végezvén, elébb Békési, továbbá Udvari káplán; osztán B.-Ujfalusi feles Predikátor lett, majd Gaborjáni Predikátor. Feleségül vette Soltész Krisztinát Deretskéről kitől vagynak 3 Gyermekei: Katalin, Antal és Mária. Igen nyájas, szelid, a' mellett fáradhatatlan szorgalmú, 's jó lelki-ismeretű Tanitó volt, kinek emlékezetét áldani fogják mindenkor Tanitványi, a' kiket valamint ő maga szeretett: azoktól viszont szerettetett. Ennek idejében formáltattak, 's taníttattak itt Hegyesi Mihály és Tóth Bálint, kik közzűl amaz Ér-Keserűi, eme pedig helyben Füzes-Gyarmati Rectorokká lettek. A Deák nyelvet egész a' Syntaxisig nagy szorgalommal tanitotta.

      27. Tóthfalusi Péter, 3 esztendeig 1825—1828. Született Szathmár Vármegyébenn, tanúlt Sáros-Patakonn; majd Debreczenben, honnan 8 esztendős Deák korában hozattatott ide. Értelmes, és világos tanitású; a' mellett Tanítványi köztt Regulát, és fenyitéket tartani tudó Tanitó volt. Valamint pedig másokat tanitani ügyes volt: úgy maga is tanulni igen szeretett,

kivált a' Hazai Tudományokbann, a' Magyar História, és Törvény'tanúlásban, nagy gyönyörűségét találta. Jól értett a Poésishez is, — a' mint azon nyomtatott Verseiből, mellyeket az Ifjabb Mélt. Liber Báró' Vécsey Miklós Úr ő Nagysága' Szathmár Vármegye' Fő Ispányi — Helytartói Hivatalába lett bé-iktatása' alkalmára, 1829-benn Patvarista' korában készített, világosan meg-tetszik. — Világi hivatalra adta magát és elébb Pestenn fel-esküdvén, Nagy Károlyba jött, Ts Szathmár Vármegye' Törvényszékéhez, Patvariára. Most Uradalmi Fiskális.

      28. Nagy István, 3 esztendeig, 1828—1831. Született Félegyházánn Bihar Vármegyébenn, tanult Diószegenn, azután Debreczenbenn, hol Eskütt Deákká és Szólgák Inspectorává tétetett. Nem a' legjobb elő-adású; és ugyan azért, nem is nagy sikerű Tanitó volt, és azt a' tekintetet, mellyet Tóthfalusi egész méltósággal fel-tartott Tanitványi' előtt, ő távolról sem közelitette. Lett idővel, Predikátorrá, és az most is.

      29. Surányi Nagy Gedeon, 2 esztendeig, 1831—1833, Született Szathmár Városábann, Nemes Szüléktől. Tanúlt Szatmáronn; azután Debreczenben, hol Esküdt Diák, és a' 'Sidó nyelvben Preses volt. Valamint maga igen jó Tanuló volt, második lévén a' Grádusban: úgy a' reá-bizatott Tanítványokat is, értelemmel, és bámulásra méltó elő-menetellel tanította, elannyira, hogy talán hozzáfogható Tanitó, abban az időben nem is volt; — leg-alább ügyesebb, 's alkalmatosabb Tanítót, már kívánni nem lehetett, — magát a' várakozást meg-haladta. — Annyival inkább fájlalhatni azért, hogy bizonyos erkölcsi hibája miatt, mely a' borral, 's szeszes italokkal való mértéktelen élésben, és az azzal párosán járó ki-csapongásban állott, — hozzá-járúlván egy Criminális Eset is, — melyre fátyolt húzat velem Szent Vallásunk eránt való tiszteletem, — mind ezen jelességei bé-motskoltattak; még sokkal inkább pedig azt, hogy egy illy remek Tanítót, — a nyilvánságos botránkoztatás' elháritása végett lehetetlen volt elnem botsátanunk Ekklé'siánknak kebeléből. — Rendelődött idővel, tekintetbe vevődvén a' derék Ifjúnak szerentsétlensége, 's ifjúi gondatlansága; de a' tett is, egéssz világosságban napfényre nem hozattatván, a' Nagy Tiszt: Tractus Atyai kegyelméből, — a' Gyulai Oskola’ Rectorságra, mely mellett egyszersmind

ágot is folytatott, szinte 4 esztendeig, a' mikor a' mértékletlen ital miatt tüdő-sorvadásban meg-hólt, 1837-ben Augusztus' 12-dikénn. Maga rendelte-el halála előtt temetése módját, maga tsináltatott koporsót is; sőt Epitaphiumot is önön maga készített magának.32A millyen jó Tanitó volt Gyarmaton: éppen ollyan rósz lett Gyulán; úgy hogy utoljára keze alatt az egész Oskola hasra esett, 's szinte el-pusztúlt.

      30. Szabó Menyhárt, 2 esztendeig, 1833—1835. Született Halason a' Kis Kunságban, oda való Segéd Lelki Pásztor T.

Szabó István, és Zseni Er'sébet Szüléitől. Tanúlt Halason, azután Debreczenben, hol eskütt Deák, és a' Leg-alsó Nemzeti Oskolában Preceptor volt. Mivel világi hivatalra szándékozott: az akkori Országos Diaetát használni akarván, a' maga tökélletesitésére, hivataláról le-mondott a' nevezett 1835-dik évben tavasszal. A Diaeta végével Pestre jött, hol Tabularis Prokátornak fel esküdött, 's ott lakik most is. Igen hirtelen esvén, Szabó Menyhártnak hivataláról való le-mondása — olly időben, mikor már a' Collégiumi Ifjúság, a' Húsvét szét-oszlott, — hogy az Oskola olly hosszas ideig a'   Deákok vissza-téréseig, Rector nélkül ne légyen: a' Nagy. Tiszt.  Esperest Juhász István Úr Consensusa mellett; sőt ajánlására, akkor Elsőbb Preceptor, — ügyes tanitásáról, 's jámbor erkölcséről esmeretes Ifjú. Gál Sándor helyeztetődött-bé  rimaliter azon Hivatalba; a' lévén különben is rendelése a' Nagy Tiszt. Tractusnak, hogy minden kebelében lévő Rectoriák ezután ősszel változzanak a' Debreczeni Collégiumi Esztendő normája szerint. Ezt a' nevezett fél esztendőt hát, tavasztól őszig Gál Sándor vitte-ki; de a' ki, mint nem Rendes Rector, a' többi Rectorok számjából kihagyatott.

      31. Tóth Bálint, 1835-nek őszétől fogva e' jelen időig. Született itt helyben Fűzes-Gyarmatonn, most ez idő szerént is Ekklé'siánkban Presbyterséget viselő; egykor pedig Curátorságot is dicséretesen viselt Tóth Sándor, és ugyancsak életben lévő Csák Sára Szüléitől, 1814-benn, meg-kereszteltetvén April 20-dikánn (Matric pag: 218) Rector T. Bakos Mihály Úr' keze alól a' Debreczeni Collégiumba vitetvén, az 1-ő esztendős Syntaxisták közzé vétetett. Deákká lett, 1829. Az egész Presbytériumnak köz meg-egyezéséből, Specificatió mellett hozatott ezen Hivatalra, mellyet az ólta mind ez ideig, különös dicsérettel, és közkedvességgel visel, 's

oskoláinkat, szembe tűnő sikerrel virágoztatja, a' Deák nyelvnek Syntaxisát is tanitván.

 

 Az alábbi fejezetet a következő weblapomon közlöm!

        b) A' Praeceptorokról vagy Alsóbb Fiú-Tanitókról

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 70
Tegnapi: 116
Heti: 479
Havi: 1 888
Össz.: 100 766

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 5. Új részlet aKrónikából.Füzesgyarmati tanítók
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »