Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

 

 Helytörténet

 Reformáció útja Füzesgyarmat-ig                 

               

A Reformáció kezdetének 500. emlékéve 2017. Egész évben ünneplések sorozatával emlékezik rá az egész világon, az egész országban, a településeken, így városunkban, Füzesgyarmaton is, a protestáns felekezetek mindegyike.

 A Hitújítás eredeti célja a rómaikatolikus vallás    megreformálására. A cél megvalósítására eltérő irányzatok alakultak.

 

Luther Márton (1483-1546)  volt az első, aki pontokba szedte tanait, és 1517október 31 - én Wittenbergben  a  hagyomány  szerint  kiszögezte a vártemplom kapujára, 95 pontból álló vitairatát,  amelyben közhírré tette saját álláspontját, hitet téve az egyedül hit általi üdvözülés tana mellett, és elítélve a  búcsúcédulák árusítását.  Az  Ő elgondolása  is  az egyház megreformálásáról szólt kezdetben. A tételeknek rendkívüli hatásuk volt, főként a Német-római Birodalomban. Az alapvető cél megvalósítására eltérő irányzatok alakultak.

 

Ulrich Zwingli 1524-ben Svájc területén lépet fel új, vallás újító tevékenységével, nagyrészt Luther tanai alapján létre hozta az evangélikus vallást.

 

Kálvin János (1509-1564) volt a reformáció legnagyobb hatású hitújítója, szellemi atyja és a gyakorlati megvalósítója.

  Ő a papság fényűzése, a  pápaság   mindenek  felett álló uralma ellen protestált,  vagyis szakítást sürgetett a katolikus l.                                  .                                                                                            A reformáció irányzatainak többsége is elfogadta ezt a nézetét. Ez a római katolikus egyház kettészakadásához vezetett: katolikus és protestáns egyházra, melynek több ága ismert.                                                                         Kálvin francia lévén, 1536-ban Franciaország területén hozta létre a francia kálvinista, azaz a hugenotta  felekezetet.                                             1541-ben Genfbe költözött, ahol sok féle tevékenységet folytatott. Szolgált lelkipásztorként. E-mellett a város életének irányításában is részt vett. Szigorú hittételei alapozták meg a református hitet és a kálvinista egyházat. A polgári életben is szigorú intézkedéseket hozott. Intézkedései miatt sokakkal szembe került.1555-ben szilárdította meg hatalmát. Hit futótűz- ként terjedt a világban.  

 

A Reformáció jelentősebb irányzatai: ‒ evangélikus, kálvinista, unitárius, anabaptista.

 

A Reformáció Magyarországon

Magyarországom hamar utat talált a reformáció.     A Mohácsi vész 1526 után kialakult helyzet kedvezett a református eszméknek. Első időben Felvidéken a katolikus, Habsburg birodalom alatt lutheránusi, evangélikus egyházak alakultak.

 A török hódoltság területén hamarosan tért hódított a kálvinizmus is. Az ország lakosságának többsége áttér a kálvinista vallásra. A főurak a nagyobb hatalom reményében. A papok mert védelem alá kerültek, járják az országot és szabadon prédikálhattak. A nép megszabadul az egyházi adóktól,  és  lelki  segítséget  kaptak  a   török   ellen vívott szabadságharcukhoz.

  A Tiszán túli területeken, a Partiumban és Erdélyben a lakosság nagy százalékban Kálvin tanait követik. 

 Erdélyben,  a  Tordai   zsinaton  1566-ban,  a  magyar alapítású  unitárius egyházat megalapítja Dávid Ferencz.

 

Debrecen a reformáció idején

Ebben az időben Európa Központja, az ország leggazdagabb városa, a tudomány, a gazdasági és a lelki- szellemi élet központja. A német államokkal élénk kereskedelmet folytat. Diákjai külföldön tanulnak. Dévai Bíró Mátyás egyenesen Wittenbergből hozza a reformáció szellemét Debrecenbe. Török Bálint a város leghatalmasabb főura segítségére van a városnak iskolák, nyomdák alapításában. Verses írások, gyülekezeti énekek létrejöttét szorgalmazzák. S mind ezt magyarul. Károlyi Gáspár lefordítja a bibliát magyar nyelvre. Debrecen rövid időn belül a reformáció tűzfészke, és irányító szerepet tölt be a Világreformátus egyházai életében. Ezért illették a „Reformáció fellegvára” és a „Kálvinista Róma” névvel.

 

Debreceni Református Kollégium 1538-tól működik, a tanítás az alapfoktól a legmagasabb szinten fojt. A „szegények iskolájának” is neveztek, mert tudatosan hívogatta falai közé a legszegényebb szülők, kiváló képességű gyermekeit is. Taníttatásuk költségeit a város polgárainak és más, tehetős támogatóknak az adományai mellett saját munkájukkal fedezték

 Az 1565 évi Debreceni törvényhozó zsinat elfogadta  Kálvin tanai szerinti II.Helvét Hitvallást a  Heidelbergi  kátéval  együtt. Ezzel hivatalossá vált az idén 450 éves MagyarországiReformátus Egyház.

 

Debrecen hatása Füzesgyarmatra

 Az 1526-os Mohácsi vész után a kisebb falvak a nádasokba húzódtak a törökdúlás elől. A favak lelkipásztor nélkül maradtak. Debrecen közelsége közre játszott abban, hogy Füzesgyarmaton terjedjenek a reformáció, elsősorban a kálvinista tanok. A falvakat birtokló gazdag földesurak, pl. a Nadányi család is felvette a református hitet, védelmük alatt prédikálhattak a Debrecenből jött papok, neves tanítók, akik magukkal hozták, átadták tudásukat . A Kálvini elveket hirdették,és terjesztették  a vallásgyakorlásban, az iskolák irányításában, a 

tudomány, a kultúra és gazdasági élet területén.   

 

 1567 évi Debreceni Zsinat hatása Füzesgyarmatra. 

Gacsári István (1791-47) ref. lelkész„A Füzes Gyarmati Hevétziai Hitvallású Szent Ekklézsiának Krónikája” c.-ű műben leírja, hogy a Zsinat törvényalkotása döntő hatást gyakorolt a Tiszántúli Egyházakra. Ez időtől Füzesgyarmat lakosságának többsége a református hittétel követője:     

   "Kivált pedig, minek utánna, az 1567-dik esztendőben, a Debreczeni Sinat alkalmatosságával, a több Túl a Tiszán lévő Esperességek között, a Makói, és Túri Traktusok is, a Helvetica Confessiónak alá-irták neveiket: attól az időtől fogva, mind a Maros, és Körös mentében, mind a Berettyó, és Túr vidékein, minden magyar Ekklésiák Reformaták, vagy Helvétziai Vallástételt követővé váltak.

     Akár mikor ülték hát meg Füzes Gyarmatot is, akár előtte, akár utánna a Reformátiónak, mivel itt post hominum memoriam mindenkor Magyarok laktak mind e mai napiglan: bizonyos, hogy ennek lakosi Reformátusok, vagy Helvétziai Vallástételt követők vóltak."

 

Ellenreformáció

 A Reformáció gyors terjedését a Katolikusegyház ellenreformációja követte Magyarországon is. Az 1600-as években több hullámban is üldözték a protestánsokat. Legerőszakosabban 1671-1681-ig, amikor a papokat, tanítókat száműzték, gályarabságra eladták, templomaikat elvették. Ezt az időszakot a történelem „gyászévtizedként” tartja számon.                   Végül Thököly Imre kuruc seregének sikerült győzelmet aratni. Az 1681-es országgyűlés kimondta a teljes vallásszabadságot. Az ellenreformáció intézkedései Füzesgyarmatot is érintették. A győzelem után végre megépülhetett a mai református templomunk.

 

Debrecen szerepe Füzesgyarmat életében az Újabb-megülés utáni időkben

 18. sz.-ban Debrecen Magyarország legnagyobb városa volt. A Ref. Kollégium e-században élte virágkorát.   Élénk szellemi és hitélet áramlása, nagy szerepet játszott a közeli települések kialakításában.  A füzesgyarmati lelkészek, tanítórektorok, kántorok, jó képességű helybeli fiatalok is sokan itt kezdték tanulmányaikat. Magukkal hozták és átadták vallási és tudományos ismereteiket. Pl. Hati Sándor, Szőke György, Tóth Bálint, Bálint Péter. Kezdetben nagy volt a települések közötti vándorlás is. Gacsári István, 12  betelepedő  családot  sorolt  föl  a  Krónikában, aki debreceni  származásúnak vallotta magát. Ám, ennél többen  jöttek Debrecenből  Füzesgyarmatra, különböző  hivatalok   betöltésére.   Sokan családot  alapítottak, s Gyarmaton telepedtek le.                                                                                                                                                           

 Gacsári István: A Füzes Gyarmati                                                                                                                                                                                                            Helvétziai  Hitvallású                                                                                                                                                                                                                              Szent Ekklézsiának                                                                                                                                                                                                                          Krónikája                            

 N. Diviki Emma: 175 éves a füzesgyarmati                                                                                                                                                                                               Gacsári Krónika  c-ű  yűjteményes mű                                                                                                                                                                                                 a Krónika teljes szövegét tartalmazza .                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 Krónika   szerint  Debrecenből letelepedők: 

     

             „  I.) Régi Törsök lakosok,          Familiák, kik még ma is meg vagynak.

 

Familiák,                   Hely, honnan szakadtak.

 

Budai familia            Debreczenből

 

Danka familia           Sámsonból, Debreczen mellől,                                  

 

                                 ez előtt, mintegy 90 éve

 

Derecskei familia       szakadt Debreczenből.

 

Fülöp familia             Debreczenból szakadt ide   

 

                                  Gyarmatra, Sákára is: laknak

 

                                  közzülök még most is

 

                                   Debreczenben.

 

Muszka familia          jött Debreczenből.

 

Szabó familia sokféle 6. K. Katska Szabók, eredtek           

 

                                  Debreczenből: igazi nevük   

 

                                  Debreceni, mesterségük szabó

 

 Tolcsvai familia         Debreczemből.  

 

Bakonyi f.                  Debreczenből.

 

       II. Későbben jött, és ujabb időkben települt Fami

 

Familiák.                    Hely, honnan szakadtak.

 

Bakonyi f.                  Debreczenből.

 

Polgári f.                    Debreczenből.

 

Szekeres f.                 Debreczenből…”

 

Hozzáértő szakemberek Debrecenből is jöttek,                       bizonyos munkák elvégzésére.                                  

„ A Templomokról…        b./Második, a Bővített Templom… bővitése… Debreczeni Baklonger Antal,és asztalos, ugyan csak Debreczeni, Lovasi Mihály meisterek által.”…

 

Debreceni Református Collégiumban  tanúltak:                             (A felsorolt személyek gazdag életútja a Krónikában olvasható!)           

 

         „Az Ekklésiai, vagy Belső Személyekről

   Úgymint: a Predikátorokról, és Oskolai nagyobb, és kissebb, — Fiú, és Leány Tanitókról.                        

 

                 I. A Predikátorokról                                   Az első vagy Régebbi Meg-ülésben

  Nyiregyházi Bálint, ki 1675-ben, a Debreczenben tartott Synoduson ordináltatott ide Gyarmatra Predikátornak…

 

       A Második, vagy Mostani Meg-ülésbenn:…

 II-dik Szent Andrási György, 1716—1720-ig. Amint a Debreczeni Reformátum Collegium Matriculájából, vagy Subscriptionale Protocollumából láthatni; Deákká lett …azután lett Fűzes Gyarmati Predikátorrá…

  IV. Túri Sebestyén, 1724—1732-ig. A Debreczeni Reformatum Collégium Matriculájába, mint Deák 1710-benn irta bé magát, még pedig: Első volt a Grádusában. Académiákról lejövén, ide való     Prédikátorrá lett, ugyan itt hólt meg , 1732-benn…          

VII. Szilágyi György, 1750—1761-ig, …  volt e mi Gyarmati Ekklésiánknak, mint egy Státora és Második Meg-fundálója. …1730-dik esztendőben subscribált később e Füzes Gyarmat Lelki Pásztorságra

  X. Pápai Jánosvagy egész nevével, — a mint maga is  sokszor irja: Pápai Hegyi János, — 1764— 1779-ig…  Debreczenbe menvén, Deákká lett 1735-benn, a nagyhirű Szuperintendens Fő Tiszteletű Szilágyi Sámuellel együtt egy Grádusban a Füzes Gyarmatiban 13 esztendőkig szolgált;…

 

XII. Bonyhai Sándor 1790—1818-i g

Bonyhai Sándor   lelkipásztorsága idején épült 1803:                 …

A füzesgyarmati református  templom

  

 Született Debreczen Városában. … Deákságának esztendeje után, az Erlangai Académiáról vissza-jövén,   e Füzes Gyarmati Ekklésiának 28 esztendőkig Lelki Pásztorává, …”   

 „ XIII. Gacsári István*, 18181847ig…     1818-tól fogva, e jelen időig, melyben ezeket irom. Származásomat vettem ezen Füzes Gyarmati Szent Ekklésiának kebelében, 1791-benn,… a Debreczeni Collegiumba mentem, és ott az akkori Classisokra ügyelő Professor T. T. (most Fő Tiszt. Szuperintendens) Budai Esaiás Úr által meg censeáltatván, a 2-dik esztendős Syntaxisták közzé a Grádus legelejére bé-vétettem, mely Grádust mind végig megtartottam… Végezvén ezen Classisokat, 1807-benn, Subscribáltam,…”

 Időközben a hazai és külföldi Egyetemeken a tudomány sokféle ágát elsajátította.

  „9-dikbenn végre Senior lettem, azon 145  Seniorságomat végezvén, 1816-bann Szeptember Hónapban, s circulatió közben itt Hazámban is megfordulván, és prédikálván, az akkori Elöljáróságtól, Predikátornak e szent Ekklésiába meghivattam…

 1818-bann, Mártzius 15-dikén(mely akkor épen Virág Vasárnapja Volt)A Nagy Tiszteletű Nagy Kunsági Traktus megegyezésével; sőt magának a Fő Tiszteletű Szuperindentziának is különös ajánlása után, be állottam, mint Legelső Hazai Predikátor, töménytelen számu, nem tsak Helybeli, hanem Külföldi gyülekezetnek is jelenlétében, Béköszöntő Predikátziomat tartván:…

 Ugyan azon Esztendőben, Augusztusbann, a Fő Tiszteletü Szuperintendentzia Debreczeni Gyülésben, akkori Püspök, Fő Tiszteletü Benedek Mihály Úr által, többekkel együtt a Papi Hivatalra felszenteltettem…”…               

 

                        II. Az Oskolai Tanítókról

               1)A’ Fiú Oskolabeliekről,  ily renddel:

            a) A Rectorokról, vagy Oskola’ Mesterekről.

 17. Marjai Sámuel, 3 esztendeig, 1796-1799-ig. … Rectorsága után De

 19. Keresztes János, 2 esztendeig, 1803—1805. Deákká lett 1796-ban…idejökben, volt leg virágzóbb a Füzes Gyarmati Oskola…

  20. Horváth Dániel, 3 esztendeig, 1805—1808. …Egy vólt ez is Oskolánk leg-jelesebb Tanitói közzül,… az ő keze alól is, jó készületü Ifjak kerültek a Debreceni Collégiumba, kik tudományok alapját ő tőlle vették, mint Hati  Sándor, és Szőke György…

21. Rácz István, 2, és 1/2 esztendeig 1808—1810. őszig. Volt a Debreceni Collégiumban Eskütt Deák, és Novitius Syntaxisták Preceptora; de a mely hivatalból fél esztendő múlva, bizonyos okokra nézve ki-tevődött…

 22. Peleskei Miklós, ismét 2 és 1/2 esztendeig, 1810-nek Őszétől fogva, 1813-nak tavasszáig…      Debreceni Collégiumban, 2 Grádus subscribált egyszerre,…

25. Hati Sándor*, 3 esztendeig, 1819—1822. Született ez is, e' mi Füzes-Gryarmati Ekklésiánknak kebelében, sok ideig Eskütti, és Fő Bírói Hivatalt viselt … Deákká lett 1811-benn. Végezvén Rectori pályáját világi hivatalra adta magát       

26. Bakos Mihály, 3 esztendeig, 1822—1825...   Volt elsőben Szigeti tanuló, később Debreczeni, hol az 1813-diki Grádusba subscribálván, …idővel lett... Füzes-Gyarmati Rector…

27. Tóthfalusi Péter, 3 esztendeig 1825—1828… tanúlt Sáros-Patakonn; majd Debreczenben, honnan 8 esztendős Deák korában hozattatott ide. Értelmes, és világos tanitású… Tanitó volt…

 28. Nagy István, 3 esztendeig, 1828—1831...tanult Diószegenn, azután Debreczenbenn, hol Eskütt Deákká... Lett idővel, Predikátorrá,…

 29. Surányi Nagy Gedeon, 2 esztendeig, 1831—1833, … Tanúlt Szatmáronn; azután Debreczenben, hol Esküdt Diák,… bámulásra méltó elő-menetellel tanított… Annyival inkább fájlalhatni azért, hogy bizonyos erkölcsi hibája miatt,… lehetetlen volt elnem botsátanunk Ekklé'siánknak kebeléből…

30. Szabó Menyhárt, 2 esztendeig, 1833—1835. … Tanúlt Halason, azután Debreczenben, hol eskütt Deák, és a' Leg-alsó Nemzeti Oskolában Preceptor volt. Mivel világi hivatalra szándékozott: az akkori Országos Diaetát használni akarván, a' maga tökélletesitésére, hivataláról le-mondott a' nevezett 1835-dik évben tavasszal…

   31. Tóth Bálint,* 1835-nek őszétől fogva e' jelen időig. Született itt helyben Fűzes-Gyarmatonn, …Debreczeni Collégiumba vitetvén, az 1-ő esztendős Syntaxisták közzé vétetett. Deákká lett, 1829…  Presbytériumnak köz meg-egyezéséből, Specificatió mellett hozatott ezen Hivatalra,…

 

   A' Praeceptorokról vagy Alsóbb Fiú-Tanitókról

   ...14. Kis Gábor, 1 esztendeig, 1790—1791. …Debreczenbe menvén, Subscribált 1789, a' mi tsak maga is megmutatja, hogy ő 1790-nél elébb nem lehetett itten Praeceptor. Esztendő múlva vissza-ment a' Collégiumba, és volt idővel Szolgák Inspectora is. …

 15. Tar 'Sigmond, 1 eszt. 1791—1792.Subscribált 1790-en…

 

           Elsőbb, vagy Nagyobb Praeceptorok.

 29. Porkoláb Lajos, 1 eszt. 1828—1829. … Debreczenbe tanúlt. Innen visszamen 

33.Gál Sándor, 2 eszt.1833- 1835.…tanúlt…Debreczenben,. Preceptornak Siró Dániel helyébe…

 

            Második, vagy Kisebb Praeceptorok.2.Molnár Antal, 3. és ½ eszt. 1815-1819…Debreczenben Szubscribálván…

 

6. Sós Ferencz, 1. esztendeig, 1825- 1826. Tanitói talentumáért Debreczenbe vitetett idővel Leányok Tanítójának…  8. Járai Péter, 1 eszt. 1827—1828. Vissza-ment a' Debreczeni Collégiumba, és ott idővel nagy idejű Deákká lett...    

12. Siró Dániel, mint kisebb Preceptor, szolgált 2 és fél esztendeig nagy dicsérettel; és így 1830-1832-nek Ősszéig. …Lásd oda alább a’ Leány Oskola’ Tanitói között. …

15. Tóth István, 1836-tól fogva, mint Kissebb Preceptor, 1838-nak tavasszáig… a' Debreczeni Collégiumba bémenvén, hozatott onnan ide Füzes Gyarmatra…

 

               A' Leány Oskolának Férjfiú Tanitói.            Lukács Sándor, (Uram) Ez a Lukács Sándor, egy, és ugyan az azzal a' Luka Sándorral, a' ki oda fellyebb a' Fiú 1. Oskolabeli                       

 

            1.Túl a' Gáti, vagy Újabb Leány Oskolábann.            

 …2.Bálint Péter,* 1809-től fogva a' jelen időig. Született itt helyben, e' mi Füzes Gyarmati Ekklésiánkbann 1774-benn ...Debreczenbe vitetvén, a' Grammatica Classisba vevődött-bé, ’s ott folytatta tanúlását, míg nem a' Karczagi Oskolába vitetett Preceptornak, honnan mint Particulista, subscribált a'Debreczeni Collégiumban, 1794-benn… 1809-dikbenn: Állandó, és Rendes Kántornak, egyszersmind az Ujabb, vagy a' Túl a' Gáti Leány Oskolabéli Tanítónak, mely mind két Hivataljait attól fogva szorgalmatosan viszi…

 

       2. Innen a' Gáti, vagy Régibb Leány Oskolábann. 

 1.Szántai György, 4 esztendeig, 1815—1819-ig. Született Debreczenben, subscribált 1809- benn. Ide hozatott a' Szeghalmi Fiúk Preceptorságából…

 1.Sófi András, 14 esztendeig, 1819—1833-ig…Tanúlt Debreczenben, Subscribálván vele együtt, 1807-benn... Ványáról ismét… helyébe hozatott ide Füzes Gyarmatra 1819-benn, hol dicséretesen, 's igen jelesen szolgált, egész 1833-dikig…

 4. Síró Dániel, 1833-tól fogva, a jelen időig. …Debreczenbe, hol subscribált 1828-bann. Onnan jött ide 1830-bann, és a' kisseb 's nagyobb Fiú Preceptorságbann 3 esztendőket igen dicséretesen töltvén, mint alkalmatos ügyes Tanító, köz meg-egyezéstől, 's a' Nagy Tiszt. Egyházi-Vidék Consistoriumának engedelmével, a' Leány Oskolai Tanítóságra mozdittatott…              

 

              A’ Város’ Notáriusairól vagy Jegyzőiről   

 6.Csala Sámuel 1785—1801-ig... tanult… Debreczenben… lett Nótáriussá itt, …  sokat  köszönhet néki a’ Füzes Gyarmati Ekklés’ia Templomának ’s Tornyának épitésére nézve. Ugyan az ő idejében nyerte a’ Füzes Gyarmati Helység (Possessió) a’ Városi (Oppidum) nevet is, Városi Privilégiummal együtt 1803-bann.                              

7.Kozák György, 1801—1819- … Vólt először Udvari Helység’ Nótáriussá, s’ onnan hozatott ide a’ nevezett időbenn. …

  8. Szánthó Pál, 1819-től fogva a’ jelen időkig… 1803-bann, a Debreczeni Collégiumbann lett Togátus Deákká, a’ hol 7 és 1/ 2 esztendőkig tanult. Viselt Praebitorságot, és a Quarta Classisbann Preceptorságot: vólt Eskütt Deák is …1819-benn November 2-dikánn jött Békésről ide Füzes Gyarmatra és azon időtől fogva közkedvességgel viszi azon Hivatalt, lévén egyszersmind: Ekklé’siánknak is Notáriusa, Árvák’ Tútora, Nemesek Hadnagya, és a’ Helybeli Czéh-nek Commissáriusa. ...”

 Szőke György*, ki szintén Debrecenben tanult, lett uradalmi ispán.                                                                

 A * jel azokat a személyeket jelzi, akik Füzesgyarmaton születtek.

 

 A Reformáció 300. Öröm Ünnepe                Füzesgyarmaton.   /ld  Krónika/

 A Reformátzió’ Harmadik Százados Öröm Innepe, mely az Austriai Császári Királyi Birodalomban lévő Protestans Ekklé'siákban, miképpen tartatott légyen, bőven megírta, és közre-botsátotta Bécsi Professor T. Márton Jó’sef Úr, 1818-bann.E’ mi Tiszántúl lévő  Főtiszt Szuperintendentziánkbann Deczember’ 7-dik napjára vólt határoztatva ezen Innep, olly móddal, hogy tsak egyedűl Debreczenben tartassanak az említett czélhoz alkalmaztatott Tanítások; a’ többi számos Ekklé’siákban pedig, ugyan azon naponn tsak ama’ Közönséges Hála-adó Imádságnak elmondása rendeltetett, melyet akkori Szuperintendens Fő Tiszteletü Benedek Mihály Úr készített,  a’  mint  ezt  a’ Currentale  Protocollum’ Il-ik                                                                                                             Darabjában, a 207- dik és követő óldalokonn szóról szóra láthatni:  — noha a’ közös Öröm, és háládatos Buzgóság’, nem engedvén magát ennyire meg-köttetni, az többnyire majd minden Ekklé’siákbann, ahoz illő Tanítások által ment véghez. Ugyan ezen Innep, a’ külső Protestans Országokban is, mindenütt, nagy dísszel, és pompával tartatott.”…

 

Ezt követően elmúlt 200 év 2017-ig!

 

 A Reformáció 500. emlékéve 2017.

 A kezdet óta századok múlnak, de a reformációra való emlékezés nem megy feledésbe, s ez így marad örökre.          

 

2017-ben a Félezredes Emlékév hasonlatosan hálával teli örömünnep Füzesgyarmaton és az egész világon.                          

 

                                              Nagyné Diviki  Emma                            

 Itt a vonatkozó képek is megtalálhatók:

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1405768686204266&set=pcb.1405816372866164&type=3&theater

 

 

 

                 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 40
Tegnapi: 116
Heti: 449
Havi: 1 858
Össz.: 100 736

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Helytörténet,Reformáció útja füzesgyarmatig
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »